Moje ENVIRO
Do not fill this:
 

Pre oblasť ochrany životného prostredia pri prevádzke podniku
Najdôležitejšie správy
e-mailom
Objednajte ZADARMO
 
Praktické informácie
Semináre - aktuálna ponuka

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2015

26.1.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v právnych predpisoch v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti nakladania s obalmi! Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi

12.2.2015,Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová
Cieľom prednášky je poskytnúť účastníkom seminára komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

16.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z... Prihláška tu!

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

27.2.2015, Žilina 
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámite sa s novelou  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ... Prihláška tu!

Úvod do systému energetického manažérstva

24.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Podľa normy ISO 50001 - Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov...Prihláška tu!