Kalendár
máj 2000
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  
Najbližšia povinnosť
25.5.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Držiteľ odpadu od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Praktické informácie - Zbierka zákonov
Anotácie právnych predpisov - rok 2000
ČiastkaDátum vyhláseniaČíslo zbierky zákonovNázov predpisuÚčinnosť od
1 8.1.2000 1 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z.  
1 8.1.2000 2 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody 15.1.2000  
2 12.1.2000 3 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1.2.2000
(§ 40a)  
3 14.1.2000 4 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 15.1.2000  
3 14.1.2000 5 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 15.1.2000  
3 14.1.2000 6 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 15.1.2000  
4 20.1.2000 7 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 1.2.2000  
5 20.1.2000 8 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 1.2.2000  
6 20.1.2000 9 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb zo zahraničia, do zahraničia a voči cudzozemcom 20.1.2000  
7 27.1.2000 10 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe 1.2.2000  
7 27.1.2000 11 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb  
7 27.1.2000 12 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Všeobecnej bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene utajovaných skutočností  
7 27.1.2000 13 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Švédskym inštitútom v oblasti vzdelávania, vedy, mládeže a telesnej kultúry na roky 1999 – 2002  
7 27.1.2000 14 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu  
8 28.1.2000 15 Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky  
9 29.1.2000 16 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove 1.2.2000  
9 29.1.2000 17 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Brusne 1.2.2000  
9 29.1.2000 18 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Číži 1.2.2000  
9 29.1.2000 19 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine 1.2.2000  
9 29.1.2000 20 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Martine 1.2.2000  
9 29.1.2000 21 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach 1.2.2000  
9 29.1.2000 22 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej a v Sliači 1.2.2000  
9 29.1.2000 23 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach 1.2.2000  
9 29.1.2000 24 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov vo Vyšných Ružbachoch 1.2.2000  
10 29.1.2000 25 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde 1.2.2000  
10 29.1.2000 26 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie 1.2.2000  
10 29.1.2000 27 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o spolupráci pri príprave a realizácii modernizácie železničných tratí  
10 29.1.2000 28 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 1.2.2000  
11 29.1.2000 29 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 1.2.2000  
12 4.2.2000 30 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou  
13 8.2.2000 31 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o udalostiach na jadrových zariadeniach 15.2.2000  
13 8.2.2000 32 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej inšpekcii  
13 8.2.2000 33 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 3/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o predĺžení platnosti zákazu celkovej záruky vydaného Rozhodnutím č. 1/96 a Rozhodnutím č. 2/96 Zmiešaného výboru  
13 8.2.2000 34 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/1/1999-100 15.2.2000  
13 8.2.2000 35 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100 15.2.2000  
13 8.2.2000 36 Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 20.2.2000  
14 9.2.2000 37 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií  
15 10.2.2000 38 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave  
15 10.2.2000 39 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o leteckej doprave  
15 10.2.2000 40 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne  
16 10.2.2000 41 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle  
16 10.2.2000 42 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
17 15.2.2000 43 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy a Protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy  
18 15.2.2000 44 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy  
19 15.2.2000 45 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Štvrtého protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy  
20 15.2.2000 46 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Piateho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy  
21 15.2.2000 47 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Šiesteho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy  
22 16.2.2000 48 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí v znení vyhlášky č. 99/1999 Z. z. 1.3.2000  
22 16.2.2000 49 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Ruskej federácie a kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti prepráv jadrových materiálov medzi Českou republikou a Ruskou federáciou cez územie Slovenskej republiky a územie Ukrajiny  
22 16.2.2000 Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 349/1999 Z. z.  
23 18.2.2000 50 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z.  
24 19.2.2000 51 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej samospráve  
24 19.2.2000 52 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti  
24 19.2.2000 53 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku  
25 22.2.2000 54 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam 1.4.2000  
25 22.2.2000 55 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií  
25 22.2.2000 56 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca hydinové mäso a králičie mäso 1.3.2000
1.3.2001 (§ 10 ods. 1 až 12 a § 21 ods. 1 až 12)
1.3.2002 (§ 8)  
25 22.2.2000 57 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mrazené krémy, zmrzliny a polotovary na ich výrobu 1.3.2000  
25 22.2.2000 58 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kozmetické prostriedky 1.3.2000  
26 23.2.2000 59 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode  
27 23.2.2000 60 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993  
28 23.2.2000 61 Zákon o osvetovej činnosti 1.3.2000  
28 23.2.2000 62 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z. 1.3.2000  
29 26.2.2000 63 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách 1.3.2000  
29 26.2.2000 64 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied  
29 26.2.2000 65 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 1.3.2000  
30 1.3.2000 66 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Trenčianskych Miticiach  
30 1.3.2000 67 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied  
30 1.3.2000 68 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov  
31 3.3.2000 69 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.4.2000  
31 3.3.2000 70 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov  
32 4.3.2000 71 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave  
33 7.3.2000 72 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/1999 Z. z.  
33 7.3.2000 73 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
34 8.3.2000 74 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach  
34 8.3.2000 75 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov  
35 8.3.2000 76 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. 1.4.2000  
35 8.3.2000 77 Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície 15.3.2000  
36 9.3.2000 78 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 1.4.2000  
36 9.3.2000 79 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z. 1.4.2000  
37 16.3.2000 80 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1.4.2000
1.4.2001 (§ 59 ods. 3)
1.7.2000 (§ 65a ods. 7)  
37 16.3.2000 81 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2000 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru 1.4.2000  
37 16.3.2000 82 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
1.7.2001 (čl. I bod 3 položka 1 nadobúda účinnosť, bod 6 položka 7 stráca účinnosť)
1.7.2000 (čl. I bod 6 položka 7)
1.1.2001 (čl. I bod 4 a bod 6 položky 5 a 6 strácajú účinnosť)  
38 17.3.2000 83 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1.4.2000
1.1.2001 (§ 6 ods. 7)  
38 17.3.2000 84 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru EUROCONTROL týkajúceho sa spolupráce v záujme bezpečnosti letovej prevádzky, zmeneného a doplneného v Bruseli v roku 1981  
39 20.3.2000 85 Úplné znenie zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon  
40 21.3.2000 86 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z.  
40 21.3.2000 87 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave  
40 21.3.2000 88 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o využívaní chorvátskych prístavov prístupných pre medzinárodnú dopravu  
41 22.3.2000 89 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 1.4.2000  
41 22.3.2000 90 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov  
41 22.3.2000 91 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín  
42 23.3.2000 92 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o leteckých dopravných službách  
42 23.3.2000 93 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a o výstavbe preložky cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica – Sudoměřice  
42 23.3.2000 94 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti  
43 23.3.2000 95 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.7.2000 (§2 ods. 1 písm. a) bod 1, 3 a 4, čl. III bod 2 a čl. V - nadobúdajú účinnosť 1.7.2001)  
43 23.3.2000 96 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 14. februára 2000 č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk 31.3.2000  
43 23.3.2000 97 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 14. februára 2000 č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk 31.3.2000  
43 23.3.2000 98 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 14. februára 2000 č. 4/2000, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk 31.3.2000  
43 23.3.2000 99 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 14. februára 2000 č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk 31.1.2000  
43 23.3.2000 100 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 14. februára 2000 č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska 31.3.2000  
44 23.3.2000 101 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov 1.4.2000  
44 23.3.2000 102 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 17.3.2000  
45 28.3.2000 103 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov  
45 28.3.2000 104 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Mnohostrannej dohode týkajúcej sa traťových poplatkov  
46 29.3.2000 105 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave  
46 29.3.2000 106 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave  
46 29.3.2000 107 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Asociačnej rady medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane modifikujúce Protokol č. 4 k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej  
47 30. 3. 2000 108 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 1. 4. 2000  
47 30. 3. 2000 109 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk pri príležitosti 250. výročia úmrtia Samuela Mikovíniho  
47 30. 3. 2000 110 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základen nedzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
47 30. 3. 2000 111 Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciách rezortu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1. 4. 2000  
47 30. 3. 2000 112 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného  
48 31.3.2000 113 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 23. októbra 1998 č. 70/1998 1.4.2000  
49 7.4.2000 114 Zákon o Slovenskej filharmónii 1.6.2000  
49 7.4.2000 115 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. 1.5.2000  
49 7.4.2000 116 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 1.5.2000  
49 7.4.2000 117 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vojensko-technickej spolupráci  
49 7.4.2000 118 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave  
50 8.4.2000 119 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 1.5.2000  
50 8.4.2000 120 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. marca 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará Ľubovňa č. 14/1995 z 26. októbra 1995 o odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa v znení neskorších zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
51 13.4.2000 121 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.  
51 13.4.2000 122 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov  
51 13.4.2000 123 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike  
52 13.4.2000 124 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 1.5.2000  
52 13.4.2000 125 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasicich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly 1.5.2000  
53 15.4.2000 126 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov 15.4.2000  
54 18.4.2000 127 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia 1.5.2000  
54 18.4.2000 128 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb 1.5.2000  
54 18.4.2000 129 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
55 19.4.2000 130 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci colných orgánov  
55 19.4.2000 131 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách  
55 19.4.2000 132 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien v prílohe č. I a prijatie dvoch nových príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, ktoré členské štáty navrhli na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru konanej v Kuchingu v Malajzii od 23. do 27. februára 1998  
56 19.4.2000 133 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti  
56 19.4.2000 134 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o leteckých dopravných službách  
57 19.4.2000 135 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1.5.2000  
58 21.4.2000 136 Zákon o hnojivách 1.1.2001  
58 21.4.2000 137 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o programoch rozvoja bývania 1.5.2000  
59 27.4.2000 138 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia 1.5.2000  
59 27.4.2000 139 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Doplňujúcich dokumentov k Ústave a k Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)  
59 27.4.2000 140 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu  
60 27.4.2000 141 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon 1.5.2000  
61 3.5.2000 142 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.7.2000  
62 4.5.2000 143 Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby 5.5.2000  
62 4.5.2000 144 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia 1.6.2000  
63 4.5.2000 145 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne  
64 5.5.2000 146 Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov 1.6.2000  
64 5.5.2000 147 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN)  
64 5.5.2000 148 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
64 5.5.2000 149 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
64 5.5.2000 150 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
64 5.5.2000 151 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
65 13.5.2000 152 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie  
66 13.5.2000 153 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov  
66 13.5.2000 154 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia 1.6.2000  
67 18.5.2000 155 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti 1.6.2000  
67 18.5.2000 156 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 1.7.2000  
68 19.5.2000 157 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov  
68 19.5.2000 158 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny  
68 19.5.2000 159 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií  
69 23.5.2000 160 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002  
69 23.5.2000 161 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
70 24.5.2000 162 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice  
71 25.5.2000 163 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka 1.6.2000  
71 25.5.2000 164 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy 1.6.2000
1.6.2001 (§ 13 až 19, § 39 ods. 2 písm. d) a ods. 3, § 46 ods. 1 a 4 a § 58)  
71 25.5.2000 165 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk v znení opatrenia č. 811/1998-sekr. zo 17. marca 1998 1.6.2000  
72 30.5.2000 166 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník  
73 1.6.2000 167 Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku 1.7.2000  
73 1.6.2000 168 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 1.7.2000  
73 1.6.2000 Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z.  
74 1.6.2000 169 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 1.6.2000  
75 3.6.2000 170 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave  
75 3.6.2000 171 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou agentúrou pre normalizáciu a metrológiu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov  
75 3.6.2000 172 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 15.6.2000  
76 7.6.2000 173 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov 1.9.2000  
76 7.6.2000 174 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách  
76 7.6.2000 175 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru energetickej charty  
76 7.6.2000 176 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch  
77 8.6.2000 177 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov  
77 8.6.2000 178 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Budiši 15.6.2000  
77 8.6.2000 179 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj 15.6.2000  
78 14.6.2000 180 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stave núdze v elektroenergetike 15.6.2000  
78 14.6.2000 181 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
79 15.6.2000 182 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audivizuálnych diel 1.7.2000  
79 15.6.2000 183 Zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej 1.7.2000  
79 15.6.2000 184 Oznámenie o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  
80 16.6.2000 185 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 1.7.2000  
80 16.6.2000 186 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1.7.2000  
80 16.6.2000 187 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 1.7.2000  
81 17.6.2000 188 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu  
81 17.6.2000 189 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu  
81 17.6.2000 190 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 1.7.2000  
82 21.6.2000 191 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla 1.7.2000  
82 21.6.2000 192 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
83 23.6.2000 193 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1.7.2000
1.9.2000 (čl. I body 77 a 14 a čl. II body 2 a 6)  
83 23.6.2000 194 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania  
84 27.6.2000 195 Zákon o telekomunikáciách 1.7.2000
1.1.2003 (§ 26 ods. 4 až 9, § 33 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 4 písm. b))
1.1.2005 (§ 42 ods. 4 písm. a))  
84 27.6.2000 196 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách 1.7.2000  
85 28.6.2000 197 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov  
85 28.6.2000 198 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 1.7.2000
1.9.2000 (čl. I bod 3)
1.4.2001 (čl. I bod 2)  
85 28.6.2000 199 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
85 28.6.2000 200 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
85 28.6.2000 201 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
85 28.6.2000 202 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
86 29.6.2000 203 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 1.7.2000  
86 29.6.2000 204 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1.7.2000
1.9.2000 (čl. I body 2 až 5)  
86 29.6.2000 Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 185/2000 Z. z.  
87 30.6.2000 205 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 1.7.2000  
88 30.6.2000 206 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách 1.7.2000  
88 30.6.2000 207 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o označenom spotrebiteľskom balení 1.7.2000  
89 1.7.2000 208 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 26.6.2000  
90 1.7.2000 209 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien verejných telekomunikačných služieb  
91 1.7.2000 210 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole 1.7.2000  
92 13. 7. 2000 211 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 1. 1. 2001  
92 13. 7. 2000 212 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 15. 7. 2000  
93 13.7.2000 213 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní 1.8.2000  
94 13.7.2000 214 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z. 15.7.2000  
94 13.7.2000 215 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 15.7.2000  
94 13.7.2000 216 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany 1.8.2000  
94 13.7.2000 217 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného  
95 21.7.2000 218 Zákon, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník 1.8.2000  
95 21.7.2000 219 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
95 21.7.2000 220 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z. z.  
95 21.7.2000 221 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. júla 2000 vo veci vyslovenia nesúladu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 107/1993 Z. z. o vrátení majetku Matici slovenskej s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 2 a 4 a čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky  
95 21.7.2000 222 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
96 21.7.2000 223 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete  
97 22.7.2000 224 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
97 22.7.2000 225 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) 1.8.2000
1.1.2001 (§ 65 ods. 8)  
98 25.7.2000 226 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
98 25.7.2000 227 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
98 25.7.2000 228 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
99 25.7.2000 229 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov 1.9.2000  
99 25.7.2000 230 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 1.1.2001  
99 25.7.2000 231 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde 1.9.2000  
100 26.7.2000 232 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
100 26.7.2000 233 Zákon o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia 1.8.2000  
101 28.7.2000 234 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.8.2000  
101 28.7.2000 235 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky  
102 28. 7. 2000 236 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisoch 1. 8. 2000  
102 28. 7. 2000 237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. 8. 2000  
103 28.7.2000 238 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.8.2000
1.2.2001 (čl. I bod 1)  
104 28.7.2000 239 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
104 28.7.2000 240 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
104 28.7.2000 241 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
104 28.7.2000 242 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni 1.8.2000  
104 28.7.2000 243 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
105 28.7.2000 244 Zákon, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce 1.8.2000  
105 28.7.2000 245 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.8.2000  
106 30.7.2000 246 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
106 30.7.2000 247 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
106 30.7.2000 248 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu zo 4. augusta 1999 č. 3146/2/1999-100 a výnosu z 25. januára 2000 č. 58/2/2000-100 1.8.2000  
106 30.7.2000 249 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách  
107 30.7.2000 250 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
107 30.7.2000 251 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
107 30.7.2000 252 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
107 30.7.2000 253 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
107 30.7.2000 254 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
108 1.8.2000 255 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku 1.8.2000  
109 1.8.2000 256 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 1.8.2000  
110 2.8.2000 257 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
110 2.8.2000 258 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov  
110 2.8.2000 259 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
110 2.8.2000 260 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
110 2.8.2000 261 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
110 2.8.2000 262 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
110 2.8.2000 263 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
110 2.8.2000 264 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
110 2.8.2000 265 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
110 2.8.2000 266 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov  
110 2.8.2000 267 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa menia maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov 1.10.2000  
111 3.8.2000 268 Zákon o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1.9.2000  
112 15.8.2000 269 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín  
112 15.8.2000 270 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich 1.9.2000  
112 15.8.2000 271 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca čerstvé ovocie a čerstvú zeleninu 1.10.2000  
112 15.8.2000 272 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé huby a výrobky z jedlých húb 1.10.2000  
113 15.8.2000 273 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2000 Z. z.  
114 23.8.2000 274 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ruskej federácie do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík  
114 23.8.2000 275 Opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu na úseku ozbrojených zložiek v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 1.10.2000  
114 23.8.2000 276 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
115 25.8.2000 277 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 1.9.2000  
115 25.8.2000 278 Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992 30.9.2000  
115 25.8.2000 279 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho  
116 31.8.2000 280 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica 1.9.2000  
117 6.9.2000 281 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 174/1998 Z. z.  
117 6.9.2000 282 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Protokolu o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov cez hranice štátov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov  
117 6.9.2000 283 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003  
117 6.9.2000 284 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ruskej federácie pre normalizáciu a metrológiu o uznávaní výsledkov skúšok dovážaných výrobkov  
117 6.9.2000 285 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa  
118 6.9.2000 286 Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 5.9.2000  
119 9.9.2000 287 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Mníchova Lehota za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mníchovej Lehote 15.9.2000  
120 12.9.2000 288 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 1.10.2000  
121 13.9.2000 289 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu č. 5 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode  
122 19.9.2000 290 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií  
122 19.9.2000 291 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike 1.10.2000  
122 19.9.2000 292 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 339/1998 Z. z., ktorým sa ustanovuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve 1.10.2000  
123 22.9.2000 293 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael  
124 27.9.2000 294 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch 1.10.2000  
124 27.9.2000 295 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1.10.2000  
125 27.9.2000 296 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 1.10.2000  
125 27.9.2000 297 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky 1.10.2000  
126 30.9.2000 298 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy 1.10.2000  
126 30.9.2000 299 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov 1.10.2000  
126 30.9.2000 300 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 1.10.2000  
126 30.9.2000 301 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky 1.10.2000  
127 4.10.2000 302 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  
127 4.10.2000 303 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci  
127 4.10.2000 304 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií  
127 4.10.2000 305 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
127 4.10.2000 306 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  
127 4.10.2000 307 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku  
127 4.10.2000 Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 225/2000 Z. z.  
128 4.10.2000 308 Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  
129 7.10.2000 309 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch 1.11.2000  
129 7.10.2000 310 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole 15.10.2000  
129 7.10.2000 311 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti  
130 7.10.2000 312 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní u generálneho tajomníka Rady Európy  
130 7.10.2000 313 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach u generálneho tajomníka Rady Európy  
130 7.10.2000 314 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy  
130 7.10.2000 315 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu  
130 7.10.2000 316 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu  
131 10.10.2000 317 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku  
131 10.10.2000 318 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov  
131 10.10.2000 319 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu  
131 10.10.2000 320 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO) týkajúcej sa zriadenia Centra UNIDO na podporu investícií v Bratislave  
131 10.10.2000 321 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky  
131 10.10.2000 322 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 1/2000 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva priemyslu a obchodu Českej republiky k Dohode o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky  
132 11.10.2000 323 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 1.11.2000  
132 11.10.2000 324 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994  
132 11.10.2000 325 Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 271/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 20.10.2000  
133 11.10.2000 326 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine  
133 11.10.2000 327 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku  
133 11.10.2000 328 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike  
134 14.10.2000 329 Zákon o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.11.2000  
134 14.10.2000 330 Zákon o burze cenných papierov 1.11.2000  
134 14.10.2000 331 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 1.11.2000  
134 14.10.2000 332 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 1.1.2001
1.11.2000 (§ 50a)  
135 18.10.2000 333 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov  
136 18.10.2000 334 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov  
137 18.10.2000 335 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o osobitných misiách týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov  
138 19.10.2000 336 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy  
139 24.10.2000 337 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou  
140 26.10.2000 338 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.1.2001  
140 26.10.2000 339 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
140 26.10.2000 340 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 1.11.2000  
140 26.10.2000 341 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti legislatívy a harmonizácie právnych poriadkov s právom Európskych spoločenstiev  
140 26.10.2000 342 Oznámenie o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle  
141 26.10.2000 343 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 Z. z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov 1.11.2000  
142 27.10.2000 344 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vojnových hroboch  
142 27.10.2000 345 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách  
142 27.10.2000 346 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o potláčaní násilných protiprávnych činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu doplňujúceho Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v Montreale 23. septembra 1971  
143 27.10.2000 347 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov  
144 31.10.2000 348 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov čílskych diplomatických, služobných a špeciálnych pasov a slovenských diplomatických a služobných pasov  
144 31.10.2000 349 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci  
144 31.10.2000 350 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov vo vzťahu k Ukrajine  
144 31.10.2000 351 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov 1.11.2000  
145 31.10.2000 352 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 162/1999 Z. z. o obmedzení obchodovania s Juhoslovanskou zväzovou republikou  
145 31.10.2000 353 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
145 31.10.2000 354 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med a výrobky z medu 1.11.2000  
145 31.10.2000 355 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca olejniny a orechy 1.11.2000  
145 31.10.2000 356 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnice 1.11.2000  
145 31.10.2000 357 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje 1.11.2000  
146 1.11.2000 358 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov 1.1.2001  
146 1.11.2000 359 Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 1.12.2000
1.1.2001 (čl. II bod 1)  
146 1.11.2000 360 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000 15.11.2000  
147 1.11.2000 361 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov 1.11.2000  
147 1.11.2000 362 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni 1.1.2001  
148 4.11.2000 363 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií  
149 6.11.2000 364 Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky 15.11.2000  
149 6.11.2000 365 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku  
150 7.11.2000 366 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov  
151 8.11.2000 367 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.1.2001  
151 8.11.2000 368 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov  
152 9.11.2000 369 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
152 9.11.2000 370 Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby 1.1.2001  
152 9.11.2000 371 Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe 1.1.2001  
152 9.11.2000 372 Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky 16.12.1999  
153 11.11.2000 373 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu  
153 11.11.2000 374 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych vzťahoch a spolupráci na spoločnej štátnej hranici  
154 14.11.2000 375 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou  
154 14.11.2000 376 Oznámenie Slovenskej informačnej služby o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Slovenskej informačnej služby z 11. októbra 1999 č. 25/385-7/99, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby 1.12.2000  
154 14.11.2000 377 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
155 16.11.2000 378 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou  
156 17.11.2000 379 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z. 1.12.2000  
156 17.11.2000 380 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zbraniach a strelive 1.12.2000  
156 17.11.2000 381 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Panamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
157 18.11.2000 382 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou  
158 18.11.2000 383 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou  
159 21.11.2000 384 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o prijatí podmienok a dojednaní účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania  
160 23.11.2000 385 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.1.2001
1.1.2002 (čl. I § 35 ods. 1, § 44, § 50 ods. 4, § 52 a 94)
1.1.2003 (čl. I § 65 až 80, § 81 ods. 1 prvá veta, § 82 až 91 a § 152 tretí bod)  
160 23.11.2000 386 Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z.z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 1.12.2000  
161 24.11.2000 387 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení neskorších predpisov 1.1.2001
1.1.2002 (body 6 a 9)  
161 24.11.2000 388 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
161 24.11.2000 389 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania 1.1.2001  
161 24.11.2000 390 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci vo veciach predchádzania, preverovania a postihovania colných podvodov  
162 25.11.2000 391 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 1.12.2000  
162 25.11.2000 392 Nariadanie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov  
163 28.11.2000 393 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov 1.12.2000  
163 28.11.2000 394 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 1.1.2001  
163 28.11.2000 395 Zákon, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení neskorších predpisov 1.12.2000  
163 28.11.2000 396 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov  
163 28.11.2000 397 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. 1.12.2000  
164 29.11.2000 398 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001 30.11.2000  
165 30.11.2000 399 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1.12.2000  
165 30.11.2000 400 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z. 1.1.2001  
165 30.11.2000 401 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon 1.1.2001  
165 30.11.2000 402 Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 1.1.2001  
165 30.11.2000 403 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 310/2000 Z. z. 1.12.2000  
166 30.11.2000 404 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
166 30.11.2000 405 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 1.1.2001  
167 30.11.2000 406 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
167 30.11.2000 407 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Prvý doplnok Klasifikácie produkcie 1.1.2001  
168 30.11.2000 408 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
168 30.11.2000 409 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.1.2001  
169 1. 12. 2000 410 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie  
170 5.12.2000 411 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1998 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou upravujúce Protokol 3 týkajúci sa pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce  
171 5.12.2000 412 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou  
172 6.12.2000 413 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. 1.1.2001
1.1.2002 (čl. I body 15 a 50)  
172 6.12.2000 414 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 15.12.2000  
173 6.12.2000 415 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 2000 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 41 ods. 3 a § 235 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky  
173 6.12.2000 416 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa  
174 7.12.2000 417 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
174 7.12.2000 418 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o občianstve  
175 8.12.2000 419 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných jednostranne trimetalových mincí v hodnote 5 000 Sk pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia  
175 8.12.2000 420 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach  
175 8.12.2000 421 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov  
175 8.12.2000 422 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
175 8.12.2000 423 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou vládou o výmene stážistov  
175 8.12.2000 424 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v hraničných otázkach  
176 8.12.2000 425 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie 1.1.2001  
176 8.12.2000 426 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov  
177 13.12.2000 427 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Juhoafrickou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky  
177 13.12.2000 428 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
177 13.12.2000 429 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia 1.1.2001  
177 13.12.2000 430 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/98-sekr. a v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92 1.1.2001
1.1.2002 (body 17 a 18)  
177 13.12.2000 431 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 531/1992 z 13. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
177 13.12.2000 432 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v znení opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 98/99-92 1.1.2001  
178 13.12.2000 433 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá 1.1.2001  
178 13.12.2000 434 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 29. novembra 2000 č. 55/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. decembra 1997 č. 95/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 378/1997 Z.z.) v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
179 13.12.2000 435 Zákon o námornej plavbe 1.1.2001  
180 14.12.2000 436 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti 1.1.2001  
180 14.12.2000 437 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
181 14.12.2000 438 Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky zo 14. decembra 2000 o amnestii 14.12.2000  
182 19.12.2000 439 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok 1.1.2001  
182 19.12.2000 440 Zákon o správach finančnej kontroly 1.3.2001  
182 19.12.2000 441 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 1.1.2001
1.1.2003 (čl. I bod 3)  
182 19.12.2000 442 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
183 19.12.2000 443 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
183 19.12.2000 444 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  
183 19.12.2000 445 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3176/1998-KM, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie 1.1.2001  
184 20.12.2000 446 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
184 20.12.2000 447 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
184 20.12.2000 448 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
184 20.12.2000 449 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia aktív, bilančných položiek, transakcií a ostatných tokov v národných účtoch Slovenskej republiky a Klasifikácia inštitucionálnych sektorov a subsektorov v Systéme národných účtov Slovenskej republiky 1.1.2001  
185 22.12.2000 450 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 1.1.2001
1.7.2001 (§ 86 ods. 3)  
185 22.12.2000 451 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
185 22.12.2000 452 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
186 22.12.2000 453 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 1.1.2001  
186 22.12.2000 454 Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva výnos z 29. novembra 2000 č. SELP-4286, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 5. mája 1997 č. 87 915, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 1.1.2001  
186 22.12.2000 455 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2000 č. Z-5/2000, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1966 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
186 22.12.2000 456 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2000 č. 7/2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska 1.1.2001  
187 23.12.2000 457 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
187 23.12.2000 458 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 1.1.2001  
187 23.12.2000 459 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákono ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov 1.1.2001
1.1.2002 (čl. I § 11a a čl. II § 5 ods. 2 písm. m) a n))  
187 23.12.2000 460 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru 1.1.2001  
187 23.12.2000 461 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
187 23.12.2000 462 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
187 23.12.2000 463 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú spotrebiteľskými lotériami 1.1.2001  
188 23.12.2000 464 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
188 23.12.2000 465 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
189 28.12.2000 466 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1.1.2001
1.1.2002 (čl. I bod 29)  
189 28.12.2000 467 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
190 28.12.2000 468 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
190 28.12.2000 469 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení 1.1.2001  
191 29.12.2000 470 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. 1.1.2001  
191 29.12.2000 471 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
192 29.12.2000 472 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2001 1.1.2001  
193 30.12.2000 473 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
193 30.12.2000 474 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií 1.1.2001  
194 30.12.2000 475 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia 30.12.2000  
194 30.12.2000 476 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom 1.1.2001  
194 30.12.2000 477 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona 1.1.2001  
194 30.12.2000 478 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
194 30.12.2000 479 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
195 30.12.2000 480 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 1.1.2001  
196 30.12.2000 481 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 1.1.2001  
196 30.12.2000 482 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
196 30.12.2000 483 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie 1.1.2001  
196 30.12.2000 484 Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve 1.1.2001  
196 30.12.2000 485 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2710/1997-sekr., ktorým sa stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. novembra 1997 č. 3963/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie 1.1.2001  
196 30.12.2000 486 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 1999 č. 21 891/1999-92 a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. decembra 1993 č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
197 31.12.2000 487 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov 1.1.2001  
198 31.12.2000 488 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 1.1.2001  
199 31.12.2000 489 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpísov 1.1.2001  
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: