Najnovšie
 
Najčítanejšie
 

Ing. Peter Gallovič
expert na odpadové hospodárstvo

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Praktické informácie - Adresár úradov
V adresári úradov nájdete adresy jednotlivých úradov vrátane telefónov, prípadne aj odkazy na internetové stránky.

Slovenská inšpekcia ŽP

 Obvodné úrady ŽP

  Slovenská agentúra ŽP

   Environmentálny fond

Semináre - aktuálna ponuka

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

20.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti

10.6.2015,Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Cieľom seminára je vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa energetických auditov, ktoré sú v súčasnosti pre podniky s určitou celkovou spotrebou energie povinné, ale na rozdiel od auditov účtovnej uzávierky nepredstavuje energetický audit kontrolu plnenia zákonom stanovených pravidiel. Správne vypracovaný energetický audit je pomôckou pre manažment firiem pri rozhodovaní o ďalšom postupe v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov... Prihláška tu!

ENVIRO konferencia 2015

10.6.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Reflektujúc na aktuálne zmeny v legislatíve z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, nového zákona o odpadoch a novely vodného zákona Vám ponúkame efektívne riešenie všetkých otázok a nejasností súvisiacich s danými témami – pripravili sme pre Vás ENVIRO konferenciu 2015... Prihláška tu!