Najnovšie
 
Najčítanejšie
 

Ing. Peter Gallovič
expert na odpadové hospodárstvo

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Otázky a odpovede
Odovzdanie odpadu firmám, ktoré majú oprávnenie k jeho prevzatiu
15.7.2014, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako pôvodca odpadu odovzdávame odpad iba takým firmám, s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah a zároveň tieto firmy majú oprávnenie k jeho prevzatiu v zmysle zákona o odpadoch, t. j. majú súhlas aj autorizáciu.
Súvisiace dokumenty


Elektroodpad z domácnosti
10.12.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa právnický subjekt zapojiť do oddeleného zberu elektroodpadu na území obce?
Súvisiace dokumenty


Spracovanie Programu odpadového hospodárstva pri kadvéroch
21.11.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zaratávajú sa do množstva nebezpečného odpadu aj kadvéry?
Súvisiace dokumenty


Ako sa do toho zarátavajú zmesi v ktorých je napríklad 50% organického rozpúšťadla a 50% niečoho iného?
21.10.2013, Ing. Ľubomír Žiak, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je v legislatíve uvedené, že SZZO sú okrem iných tie, ktoré majú spotrebu organických rozpúšťadiel 0,6t/rok až 5t/rok.
Súvisiace dokumenty


Recyklačný fond
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Platby do recyklačného fondu
Súvisiace dokumenty


Odpady - hlásenia
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Typy hlásení odpadov
Súvisiace dokumenty


Pôvodca odpadov
1.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Údržbu dopravných prostriedkov pre nás zabezpečuje externá firma v priestoroch prenajatých od nás na tento účel. Kto je pôvodcom odpadov, ktoré vznikajú z tejto činnosti?
Súvisiace dokumenty


Vypracovanie zámeru EIA.
7.3.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Predĺženie platnosti na nakladanie s NO a vypracovanie zámeru EIA.
Súvisiace dokumenty


Elektronické cigarety a Recyklačný fond.
31.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť registrácie na Recyklačnom fonde
Súvisiace dokumenty


Odstránenie nepovolene uložených stavebných odpadov
31.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný odpad na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie

Semináre - aktuálna ponuka

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

16.2.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z... Prihláška tu!

Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti

24.2.2015, Žilina
Lektor: Ing. Pavel Adamík
Povinnosť hodnotenia rizika sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré prevádzkujú pracovnú činnosť bez ohľadu na súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový/neziskový charakter. Cieľom seminára je poskytnúť pomoc prevádzkovateľom pracovných činností pre rýchle zorientovanie sa v tejto problematike vrátane spracovania hodnotenia rizika vlastnými silami. Hodnotenie rizika poslúži ako pomôcka pri následnom určení výšky finančného krytia... Prihláška tu!

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

27.2.2015, Žilina 
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámite sa s novelou  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ... Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi

24.3.2015,Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová
Cieľom prednášky je poskytnúť účastníkom seminára komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

Úvod do systému energetického manažérstva

24.3.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Podľa normy ISO 50001 - Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov...Prihláška tu!