Najnovšie
 
Najčítanejšie
 

Ing. Peter Gallovič
expert na odpadové hospodárstvo

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Otázky a odpovede
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodca odpadu pri produkcii odpadov v predchádzajúcich obdobiach nedosahoval množstvá, na základe ktorých by mal povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva pôvodcu. Produkované odpady prekročili limit uvedený v zákone až v súčasnosti. Do akej lehoty je potrebné program odpadového hospodárstva pôvodcu predložiť na schválenie príslušnému úradu v tomto prípade?
Súvisiace dokumenty


Preukázanie spôsob nakladania s odpadom
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Odpad odovzdá pôvodca oprávnenej osobe podľa §15 na základe podpísanej zmluvy. Tá odpad nemôže mať v držbe a hneď od pôvodcu odpad putuje ďalej. Pôvodca sa chce dozvedieť, kde jeho odpad skončil. Vzťahuje sa na osobu, ktorá má registráciu podľa §15, §19 ods. 1 písm. k, ak mi nechce prezradiť, kde odpad skončil a oháňa sa obchodným tajomstvom a že nie je držiteľom odpadu, ale len obchodníkom?
Súvisiace dokumenty


Uvádzanie činností do konkrétnych typov hlásenia
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je niekto p;vodcom PC monitorov, PC monitory aj zbiera, obchoduje s nimi (má ich v držbe) a obchodujem s nimi (nemám ich v držbe) a aj ich spracováva, do akých typov hlásenia uvedie vyššie spomenuté činnosti?
Súvisiace dokumenty


Uvádzanie držiteľa odpadu v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
V Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s nim sa do stĺpca 8 uvádza nasledujúci držiteľ (ako prijímateľ odpadu), alebo "koncovka"? Čo v prípade, ak "koncovka" ešte nie je zistená? Ide o modelový prípad pôvodcu odpadov, ktorý svoj odpad posúva ďalej k nasledujúcim držiteľom, nie priamo zhodnocovateľovi či spracovávateľovi.
Súvisiace dokumenty


Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok a mimoriadneho ohrozenia kvality povrchových alebo podzemných vôd
31.3.2015, Ing. Pavel Adamík, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako vyzerá vzor dokumentu "Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok a mimoriadneho ohrozenia kvality povrchových alebo podzemných vôd"?
Súvisiace dokumenty


Odovzdanie odpadu firmám, ktoré majú oprávnenie k jeho prevzatiu
15.7.2014, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako pôvodca odpadu odovzdávame odpad iba takým firmám, s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah a zároveň tieto firmy majú oprávnenie k jeho prevzatiu v zmysle zákona o odpadoch, t. j. majú súhlas aj autorizáciu.
Súvisiace dokumenty


Elektroodpad z domácnosti
10.12.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa právnický subjekt zapojiť do oddeleného zberu elektroodpadu na území obce?
Súvisiace dokumenty


Spracovanie Programu odpadového hospodárstva pri kadvéroch
21.11.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zaratávajú sa do množstva nebezpečného odpadu aj kadvéry?
Súvisiace dokumenty


Ako sa do toho zarátavajú zmesi v ktorých je napríklad 50% organického rozpúšťadla a 50% niečoho iného?
21.10.2013, Ing. Ľubomír Žiak, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je v legislatíve uvedené, že SZZO sú okrem iných tie, ktoré majú spotrebu organických rozpúšťadiel 0,6t/rok až 5t/rok.
Súvisiace dokumenty


Recyklačný fond
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Platby do recyklačného fondu
Súvisiace dokumenty

Ďalšie

Semináre - aktuálna ponuka

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2015

15.4.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Expert na odpadové hospodárstvo Vám poskytne podrobný prehľad o právnych predpisoch v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti nakladania s obalmi a to najmä: kritériá definujúce odpad ako aj obal, podrobnosti o evidencii odpadov a ohlasovacej povinnosti, o povinnostiach pri nakladaní s odpadmi a obalmi... Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi

21.4.2015,Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová
Cieľom prednášky je poskytnúť účastníkom seminára komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA – novela zákona

28.4.2015, Žilina 
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámite sa s novelou  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ... Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

30.4.2015, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z... Prihláška tu!

Úvod do systému energetického manažérstva

24.6.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Podľa normy ISO 50001 - Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov...Prihláška tu!