Najnovšie
 
Najčítanejšie
 

Ing. Peter Gallovič
expert na odpadové hospodárstvo

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Otázky a odpovede
Odpad z reštauračných služieb
20.4.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Odpad vznikajúci pri podnikateľskej činnosti v oblasti reštauračných služieb, rýchloobčerstvení a podobne, ako sú zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál, šupky a zvyšky ovocia, je možné zaradiť do katalógového čísla 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a tým zodpovednosť za nakladanie preberaná podnikateľský subjekt (nie obec). Je možné tento odpad zberať oddelene od "klasického" reštauračného odpadu (zvyšky varených jedál a pod.), a pod akým katalógovým číslom? Preberá zodpovednosť za jeho nakladanie podnikateľský subjekt (nie obec)?
Súvisiace dokumenty


Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať POH
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodca odpadu pri produkcii odpadov v predchádzajúcich obdobiach nedosahoval množstvá, na základe ktorých by mal povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva pôvodcu. Produkované odpady prekročili limit uvedený v zákone až v súčasnosti. Do akej lehoty je potrebné program odpadového hospodárstva pôvodcu predložiť na schválenie príslušnému úradu v tomto prípade?
Súvisiace dokumenty


Preukázanie spôsob nakladania s odpadom
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Odpad odovzdá pôvodca oprávnenej osobe podľa §15 na základe podpísanej zmluvy. Tá odpad nemôže mať v držbe a hneď od pôvodcu odpad putuje ďalej. Pôvodca sa chce dozvedieť, kde jeho odpad skončil. Vzťahuje sa na osobu, ktorá má registráciu podľa §15, §19 ods. 1 písm. k, ak mi nechce prezradiť, kde odpad skončil a oháňa sa obchodným tajomstvom a že nie je držiteľom odpadu, ale len obchodníkom?
Súvisiace dokumenty


Uvádzanie činností do konkrétnych typov hlásenia
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je niekto p;vodcom PC monitorov, PC monitory aj zbiera, obchoduje s nimi (má ich v držbe) a obchodujem s nimi (nemám ich v držbe) a aj ich spracováva, do akých typov hlásenia uvedie vyššie spomenuté činnosti?
Súvisiace dokumenty


Uvádzanie držiteľa odpadu v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
31.3.2015, Ing. Marián Strýček, zdroj: Verlag Dashöfer
V Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s nim sa do stĺpca 8 uvádza nasledujúci držiteľ (ako prijímateľ odpadu), alebo "koncovka"? Čo v prípade, ak "koncovka" ešte nie je zistená? Ide o modelový prípad pôvodcu odpadov, ktorý svoj odpad posúva ďalej k nasledujúcim držiteľom, nie priamo zhodnocovateľovi či spracovávateľovi.
Súvisiace dokumenty


Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok a mimoriadneho ohrozenia kvality povrchových alebo podzemných vôd
31.3.2015, Ing. Pavel Adamík, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako vyzerá vzor dokumentu "Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok a mimoriadneho ohrozenia kvality povrchových alebo podzemných vôd"?
Súvisiace dokumenty


Odovzdanie odpadu firmám, ktoré majú oprávnenie k jeho prevzatiu
15.7.2014, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako pôvodca odpadu odovzdávame odpad iba takým firmám, s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah a zároveň tieto firmy majú oprávnenie k jeho prevzatiu v zmysle zákona o odpadoch, t. j. majú súhlas aj autorizáciu.
Súvisiace dokumenty


Elektroodpad z domácnosti
10.12.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa právnický subjekt zapojiť do oddeleného zberu elektroodpadu na území obce?
Súvisiace dokumenty


Spracovanie Programu odpadového hospodárstva pri kadvéroch
21.11.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zaratávajú sa do množstva nebezpečného odpadu aj kadvéry?
Súvisiace dokumenty


Ako sa do toho zarátavajú zmesi v ktorých je napríklad 50% organického rozpúšťadla a 50% niečoho iného?
21.10.2013, Ing. Ľubomír Žiak, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je v legislatíve uvedené, že SZZO sú okrem iných tie, ktoré majú spotrebu organických rozpúšťadiel 0,6t/rok až 5t/rok.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie

Semináre - aktuálna ponuka

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

20.5.2015, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti

10.6.2015,Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Cieľom seminára je vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa energetických auditov, ktoré sú v súčasnosti pre podniky s určitou celkovou spotrebou energie povinné, ale na rozdiel od auditov účtovnej uzávierky nepredstavuje energetický audit kontrolu plnenia zákonom stanovených pravidiel. Správne vypracovaný energetický audit je pomôckou pre manažment firiem pri rozhodovaní o ďalšom postupe v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov... Prihláška tu!

ENVIRO konferencia 2015

10.6.2015, Bratislava
Kolektív lektorov
Reflektujúc na aktuálne zmeny v legislatíve z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, nového zákona o odpadoch a novely vodného zákona Vám ponúkame efektívne riešenie všetkých otázok a nejasností súvisiacich s danými témami – pripravili sme pre Vás ENVIRO konferenciu 2015... Prihláška tu!