Najnovšie
 
Najčítanejšie
 

Ing. Peter Gallovič
expert na odpadové hospodárstvo

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Otázky a odpovede
Odovzdanie odpadu firmám, ktoré majú oprávnenie k jeho prevzatiu
15.7.2014, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Ako pôvodca odpadu odovzdávame odpad iba takým firmám, s ktorými máme uzatvorený zmluvný vzťah a zároveň tieto firmy majú oprávnenie k jeho prevzatiu v zmysle zákona o odpadoch, t. j. majú súhlas aj autorizáciu.
Súvisiace dokumenty


Elektroodpad z domácnosti
10.12.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa právnický subjekt zapojiť do oddeleného zberu elektroodpadu na území obce?
Súvisiace dokumenty


Spracovanie Programu odpadového hospodárstva pri kadvéroch
21.11.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Zaratávajú sa do množstva nebezpečného odpadu aj kadvéry?
Súvisiace dokumenty


Ako sa do toho zarátavajú zmesi v ktorých je napríklad 50% organického rozpúšťadla a 50% niečoho iného?
21.10.2013, Ing. Ľubomír Žiak, zdroj: Verlag Dashöfer
Ak je v legislatíve uvedené, že SZZO sú okrem iných tie, ktoré majú spotrebu organických rozpúšťadiel 0,6t/rok až 5t/rok.
Súvisiace dokumenty


Recyklačný fond
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Platby do recyklačného fondu
Súvisiace dokumenty


Odpady - hlásenia
31.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Typy hlásení odpadov
Súvisiace dokumenty


Pôvodca odpadov
1.7.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Údržbu dopravných prostriedkov pre nás zabezpečuje externá firma v priestoroch prenajatých od nás na tento účel. Kto je pôvodcom odpadov, ktoré vznikajú z tejto činnosti?
Súvisiace dokumenty


Vypracovanie zámeru EIA.
7.3.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Predĺženie platnosti na nakladanie s NO a vypracovanie zámeru EIA.
Súvisiace dokumenty


Elektronické cigarety a Recyklačný fond.
31.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť registrácie na Recyklačnom fonde
Súvisiace dokumenty


Odstránenie nepovolene uložených stavebných odpadov
31.1.2013, Ing. Peter Gallovič, zdroj: Verlag Dashöfer
Stavebný odpad na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch.
Súvisiace dokumenty

Ďalšie

Semináre - aktuálna ponuka

Energetický audit – základný predpoklad dosiahnutia zníženia energetickej náročnosti

4.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Spotreba energií predstavuje významnú položku v nákladovej bilancii každého výrobného podniku. Základným predpokladom pre dosiahntie jej zníženia je dokonalá analýza súčasného stavu umožňujúca odhaliť miesta s potenciálom úspor – energetikcý audit... Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy aplikované v praxi

4.12.2014, Nitra
Lektorka: Ing. Anna Gaálová
Cieľom prednášky je poskytnúť účastníkom seminára komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

Odpady a obaly - povinnosti firiem a ich zmeny v roku 2014

4.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Prehľad aktuálnych a pripravovaných zmien v právnych predpisoch v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti nakladania s obalmi! Prihláška tu!

Úvod do systému energetického manažérstva

5.12.2014, Bratislava
Lektor: Ing. Juraj Klukan
Podľa normy ISO 50001 - Cieľom seminára je prezentácia štruktúry normy ISO 50001 a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa systému energetického manažmentu. Správne implementovaný systém energetického manažmentu je pomôckou pre vrcholový manažment firiem pri zabezpečení racionálneho využívania energií, zvyšovania energetickej efektívnosti a tým zároveň znižovania prevádzkových nákladov...Prihláška tu!

BOZP v stavebníctve –vyhláška č. 147/2013 platná od 1.7.2013

8.12.2014, Bratislava
Lektorka: Ľubica Kuševová
Stavebníci pozor!!! Od 1.7.2013 je v platnosti úplne nová vyhláška č. 147/2013 ktorá nahradila vyhlášku č. 374/1990. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Prihláška tu!