dnes je 19.4.2024

Legislatívne zmeny - Legislatívne zmeny 2024

LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2024:

Spôsoby poskytovania prostriedkov z Environmentálneho fondu a ich využitie podľa zákona č. 587/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2024

Obsah žiadostí o vydanie povolení predkladaných inšpekcii aj pre rok 2024 podľa zákona č. 39/2013 Z. z.

Aktualizované povinnosti vlastníkov verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. účinné od 1.4.2024

Povinnosti a oprávnenia osôb v súvislosti s únikom inváznych nepôvodných druhov podľa zákona č. 150/2019 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti prevádzkovateľov priemyselných podnikov podľa zákona č. 128/2015 Z. z. aj pre rok 2024

Úpravy podmienok pre konania o podnetoch podľa zákona č. 24/2006 Z. z. účinné od 1. apríla 2024

Rozsah posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. účinný od 1.4.2023 do 31.3.2024

Konania o vydanie integrovaných povolení podľa zákona č. 39/2013 Z. z. účinné do 31. marca 2024

Podmienky pre povodňové prehliadky podľa zákona č. 7/2010 Z. z. účinné od 1. apríla 2024

Opatrenia na ochranu vôd aj pre rok 2024 podľa zákona č. 305/2018 Z. z.

Informácie zasielané Európskej komisii na posudzovanie možnosti vylúčenia nebezpečných látok podľa zákona č. 128/2015 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti povinných osôb v oblasti súborov priestorových údajov podľa zákona č. 3/2010 Z. z. účinné do 31. marca 2024

Záväzné stanoviská a kompetencie orgánov ochrany prírody podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. aj pre rok 2024

Povinnosti obcí pri ochrane pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. aj pre rok 2024

Zmena v navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách podľa vyhlášky MŽP SR č. 442/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2023

Výber lokalít na vybudovanie skládok odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2024

Vzor prevádzkovej evidencie predaných tuhých fosílnych palív, vykurovacích olejov a motorových palív podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 251/2023 Z. z. aj pre rok 2024

Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. aj pre rok 2024

Kompetencie okresných úradov v sídle kraja podľa § 43 zákona č. 146/2023 Z. z. (účinnosť od 1.4.2024 do 31.12.2024)

Súhlasy orgánov ochrany ovzdušia podľa § 26 zákona č. 146/2023 Z. z. (účinnosť od 1.1.2024 do 31.3.2024)

Dražba kvót a využitie výnosov v obchodovaní s kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. (účinnosť od 1.1.2024 do 31.12.2024)

Pokuty, konanie o určení poplatkov o uložení pokút podľa § 7 zákona č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia účinné od 1.1.2024

Emisie z malého zdroja, poplatky a ich výpočty podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia s účinnosťou od 1.1.2024

Poplatky a ich výpočty za emisie z veľkého zdroja a stredného zdroja podľa zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Odporúčania na použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov alebo na odkaliská podľa metodiky MŽP SR k § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z.

Úprava zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním pre samosprávy od 1. januára 2024

Udeľovanie súhlasu na zneškodňovanie stavebných odpadov s obsahom azbestu pre pôvodcov odpadov podľa zákona č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Smernica pre účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov pre verejnú správu

Odporúčania na použitie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov alebo na odkaliská podľa metodiky MŽP SR k § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 329/2018 Z. z.

Druhy odpadov, ktoré nemožno zaradiť do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu podľa metodickej pomôcky MŽP SR k zákonu č. 329/2018 Z. z.

Metodika ustanovenia výšky sadzieb poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadov pre príslušný rok od 1.1. do 28.2 podľa zákona č. 329/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

Nakladanie s odpadovými pneumatikami v informačnom materiáli MŽP SR podľa zákona č. 79/2015 Z. z.

Zaraďovanie nespotrebovaných liekov od fyzických osôb a zdravotníckych pomôcok v usmernení MŽP SR podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov neobalových výrobkov v usmernení MŽP SR podľa § 73 zákona č. 79/2015 Z. z.

Identifikácia miery rizika pre miesta odberu vôd pre ľudskú spotrebu podľa vyhlášky MŽP SR č. 326/2023 Z. z.

Požiadavky na monitorovanie kontroly kvality surovej vody a technologický proces podľa vyhlášky MŽP SR č. 354/2023 Z. z.

Kategórie kvality surovej vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 354/2023 Z. z. a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z.

Podrobnosti k oznámeniu č. 349/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

Monitorovanie emisií pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 249/2023 Z. z.

Typy evidencií pre stacionárne zdroje znečisťovania podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 254/2023 Z. z.

Podrobnosti k vyhláške č. 326/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

Metodika na posudzovanie a vyhodnocovanie rizík v povodiach určených na odber vody na ľudskú spotrebu podľa vyhlášky MŽP SR č. 326/2023 Z. z.

Požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a vykonávanie kontrol podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 252/2023 Z. z.

Požiadavky na monitorovanie emisií a kvalitu ovzdušia zo stacionárnych zdrojov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 249/2023 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 258/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác

Podcasty:

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Nariadenie o obaloch - čo všetko v praxi môže spôsobiť

Videosemináre:

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Vodný zákon a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2023

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov - povinnosť do 28.2.2023

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ