dnes je 25.7.2024

Input:

§ 105 - Ministerstvo

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2 § 105 - Ministerstvo

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová


§ 105

Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.


Komentár k odseku 1

Zákon určuje, že ústredným orgánom štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva je MŽP SR. Kompetencie MŽP SR bližšie určuje odsek 2. 

(2) Ministerstvo:

a. riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

b. vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje Program Slovenskej republiky a Program predchádzania vzniku odpadu,

c. dáva námietky, súhlasy a určuje podmienky pri cezhraničnom pohybe odpadov podľa siedmej časti tohto zákona,

d. vedie a aktualizuje Register výrobcov vyhradeného výrobku, zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly (§ 79 ods. 11) a vydáva potvrdenie podľa § 79 ods. 12,

e. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými