dnes je 31.5.2023

Input:

§ 107 - Okresný úrad v sídle kraja

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 § 107 - Okresný úrad v sídle kraja

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 107

Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

  1. vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
  2. poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
  3. rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 106 písm. c),
  4. schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktorý presahuje územný obvod okresného úradu,
  5. dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám podľa § 99 ods. 1 písm. a) a vyjadrenie k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav podľa § 99 ods. 1 písm. b) štvrtý bod,
  6. dáva vyjadrenie k výstavbe