Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 108 - Okresný úrad

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 § 108 - Okresný úrad

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 108

Okresný úrad

(1) Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

 1. vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
 2. vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, záväzné stanovisko k potvrdeniam na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 5 a 9, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,
 3. vykonáva registráciu a vedie zoznam registrovaných osôb podľa § 98 NZO,
 4. posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresahujú územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,142)
 5. vedie evidenciu:

1. ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 14 ods. 1 písm. g),

2. evidenčných listov podľa § 19 ods. 1 písm. h) a § 21 ods. 3 písm. p),

3. záznamov o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti podľa § 21 ods. 3 písm. r),

4. sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),

5. rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a

6. vydaných vyjadrení podľa § 99,

 1. schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21 NZO),
 2. rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3 NZO),
 3. uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9 NZO, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68 NZO,
 4. je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112 NZO),
 5. ukladá pokuty (§ 115, 117 NZO),
 6. poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode okresného úradu,
 7. prejednáva priestupky (§ 115 NZO),
 8. rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
 9. n)vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce,
 10. vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6 NZO,
 11. vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,
 12. zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16 NZO,
 13. rozhoduje o obmedzení činnosti alebo o zastavení činnosti prevádzky skládky odpadov alebo jej časti podľa § 112 ods.
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: