Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8 § 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

§ 111
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

(1) Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či

a) odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)

b) prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie je odpadom,

c) cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)

d) prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov.


(2) Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady a prevážaný odpad, a robiť fotodokumentáciu.


(3) Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou podľa osobitných predpisov) alebo, že cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením, ústne nariadi prerušenie prepravy a dočasne odstaví vozidlo.


(4) Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cezhraničnom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu. Ministerstvo alebo inšpekcia bezodkladne po obdržaní informácie rozhodne o ďalšom postupe, pričom môže určiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: