Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8 § 111 - Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

Verlag Dashöfer


§ 111 
Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva

 • Pri cezhraničnom pohybe odpadov v cestnej doprave colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy kontrolujú, či

  1. odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov,58)
  2. prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov,58) nie je odpadom,
  3. cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi,58)
  4. prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov,
  5. prepravované podozrivé elektrozariadenie nie je odpadom a vyzývajú na predloženie dokladov podľa § 88 ods. 2.
 • Pri kontrole sú colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady a prevážaný odpad, a robiť fotodokumentáciu.

 • Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou podľa osobitných predpisov) alebo, že cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením, ústne nariadi prerušenie prepravy a dočasne odstaví vozidlo.

 • Ak colný úrad alebo Kriminálny úrad finančnej správy zistí porušenie osobitných predpisov57) pri cezhraničnom pohybe odpadov, bezodkladne telefonicky alebo elektronicky informuje ministerstvo a inšpekciu. Ministerstvo alebo inšpekcia bezodkladne po obdržaní informácie rozhodne o ďalšom postupe, pričom môže určiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu podľa osobitného predpisu.)

 • Náklady spojené s prerušením prepravy a dočasným odstavením vozidla podľa odseku 3, jazdou vozidla na miesto určené podľa odseku 4, parkovaním vozidla a prípadnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou s odpadom znáša dopravca. Ministerstvo, inšpekcia a colné orgány alebo Kriminálny úrad finančnej správy nezodpovedajú za škodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej došlo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla podľa odsekov 3 a 4.


Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 72c zákona č.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: