Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9 § 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

§ 112
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

(1) Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 97) alebo autorizácia (§ 89), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.

(2) Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo povinnosť vyplývajúcu jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloží jej pokutu podľa § 116.


(3) Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťami D15, D1 alebo D3 uvedenými v prílohe č. 2, ak

a) výsledky monitorovania preukazujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. m),

b) výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 105 ods. 3 písm. d)],

c) výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,

d) zneškodňovanie činnosťami D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1, činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu alebo na iné oprávnené využívanie dotknutého územia.


(4) Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená

a) v sprievode povereného zamestnanca kontrolovanej osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kontrolovanej osoby platnými pre jeho pracoviská a priestory voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby,

b) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v jej mene,

c) požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,

d) vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s výkonom kontroly.

(5) Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do neho nahliadnuť.

(6) Kontrolovaná osoba je povinná

a) strpieť výkon štátneho dozoru,

b) osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov,

c) preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,

d) predložiť originál svojej prevádzkovej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: