Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9 § 112 - Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 112

Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

 • Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len „štátny dozor“) je dozor nad dodržiavaním povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (ďalej len „kontrolovaná osoba“) podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 97) alebo autorizácia (§ 89), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.

 • Ak orgán štátneho dozoru zistí, že kontrolovaná osoba porušila povinnosť uloženú týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo povinnosť vyplývajúcu jej z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona, uloží jej pokutu podľa § 117. Ak orgán štátneho dozoru zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa osobitného predpisu.31)

 • Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťami D15, D1 alebo D3 uvedenými v prílohe č. 2, ak:

  1. výsledky monitorovania preukazujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. m),
  2. výsledky testov akútnej toxicity preukazujú, že boli prekročené ustanovené limity (§ 105 ods. 3 písm. d)),
  3. výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
  4. zneškodňovanie činnosťami D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1, činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu alebo na iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
 • Osoba vykonávajúca štátny dozor je pri plnení svojich úloh oprávnená:

  1. v sprievode povereného zamestnanca kontrolovanej osoby a v súlade s pokynmi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kontrolovanej osoby platnými pre jeho pracoviská a priestory voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby; ak kontrolovaná osoba bezodkladne nezabezpečí povereného zamestnanca, ktorý má poskytnúť súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor, je osoba vykonávajúca štátny dozor oprávnená voľne a kedykoľvek vstupovať na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov kontrolovanej osoby v spolupráci s orgánom Policajného zboru,
  2. požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v jej mene,
  3. požadovať predloženie prevádzkovej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,
  4. vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s výkonom kontroly.
 • Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom, na požiadanie umožní do neho nahliadnuť.

 • Kontrolovaná osoba je povinná:

  1. strpieť výkon štátneho dozoru,
  2. osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky, do prevádzkových priestorov, stavieb, zariadení a iných priestorov,
  3. preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
  4. predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť z nich kópie a predložiť ich,
  5. umožniť vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovať fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom a s plnením povinností výrobcu vyhradených výrobkov,
  6. bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor.
 • Orgán Policajného zboru poskytne osobe vykonávajúcej štátny dozor na jej žiadosť spoluprácu a ochranu pri vykonávaní štátneho dozoru. O spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak možno odôvodnene predpokladať ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo marenie výkonu štátneho dozoru, ak je ohrozený život alebo zdravie osoby vykonávajúcej štátny dozor alebo ak je marený výkon štátneho dozoru.

 • Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu,146) ak v odsekoch 1 až 7 nie je ustanovené inak. Ustanovenia osobitného predpisu24) nie sú odsekmi 4 a 6 dotknuté.

 • Za deň, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti podľa tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z kontroly.147)

 • Ak orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi batérií a akumulátorov pokutu za porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. a)§ 27 ods. 5 a 6§ 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až 4, v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží aj opatrenia na nápravu protiprávneho konania, najmä opatrenie na nápravu, ktorým orgán štátneho dozoru uloží povinnému povinnosť uhradiť Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov náklady na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov.

 • Pri určení nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov podľa odseku 10 orgán štátneho dozoru použije sadzby vo výške ustanovenej ministerstvom.

 • Náklady podľa odsekov 10 a 11 budú poukázané na účet Koordinačného centra pre prúd použitých batérií a akumulátorov.

 • Orgán štátneho dozoru poskytne Koordinačnému centru pre prúd použitých batérií a akumulátorov informácie o ukončených konaniach o správnych deliktoch vedených voči výrobcom batérií a akumulátorov z dôvodu porušenia povinností podľa § 27 ods. 4 písm. a)§ 27 ods. 5 a 6§ 27 ods. 12 písm. b) alebo § 30 ods. 1 až

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: