dnes je 25.7.2024

Input:

§ 113 - Konanie

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 § 113 – Konanie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 113

Konanie

(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.148)


Komentár k odseku 1

Ustanovene § 113 v odseku 1 stanovuje základné pravidlo pre vyjadrenie vzťahu Správneho poriadku a zákona o odpadoch v procesných ustanoveniach. Toto pravidlo hovorí, že Správny poriadok ako základný predpis upravujúci konanie orgánov verejnej správy sa vťahuje aj na konania podľa zákona o odpadoch. Súčasne je ale doplnená výnimka – to platí, len ak zákon o odpadoch výslovne pôsobnosť Správneho poriadku nevylučuje, takéto vylúčenie je v odseku 2. 

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na:

  1. vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
  2. vydávanie potvrdenia podľa §