Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 113 - Konanie

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 § 113 - Konanie

§ 113

Konanie

(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.)

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na

a) vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,

b) vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 13, 14 a § 24 ods. 6 a 13,

c) registráciu podľa § 98,

d) vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5 a § 99,

e) určenie výšky kaucie podľa § 87 ods. 2,

f) konania podľa siedmej časti tohto zákona,

g) rozhodovanie podľa § 106 písm. c),

h) vydávanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 100 ods. 5 a na vydávanie osvedčenia na autorizovanú činnosť podľa § 95 ods. 4,

i) konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30,

j) konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,

k) rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)],

l) rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,

m) rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129,

n) posúdenie programu obce podľa § 10 ods. 4.

(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 písm. k) nemá odkladný účinok.

(4) Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t), je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať.

(5) Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad v sídle kraja.

(6) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.

(7) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) určená

a) sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo

b) miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.

(8) Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: