Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 113 - Konanie

15.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10 § 113 - Konanie

Verlag Dashöfer


§ 113

Konanie

1. Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.148)

2. Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na

 1. vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 9,
 2. vydávanie potvrdenia podľa § 97 ods. 12, 13§ 24 ods. 6 a 13,
 3. registráciu podľa § 98,
 4. vydávanie vyjadrenia podľa § 15 ods. 5§ 99,
 5. určenie výšky kaucie podľa § 87 ods. 2,
 6. konania podľa siedmej časti tohto zákona,
 7. rozhodovanie podľa § 106 písm. c),
 8. konanie podľa § 95, 96, 100 až 102,
 9. konanie o zápise, zmene a výmaze výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30,
 10. konanie o neexistencii vozidla podľa § 68,
 11. rozhodovanie v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 105 ods. 2 písm. x)],
 12. rozhodovanie podľa § 111 ods. 4,
 13. rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129,
 14. posúdenie programu obce podľa § 10 ods. 4,
 15. uloženie povinnosti založiť koordinačné centrum podľa § 31 ods. 5,
 16. zápis do Registra koordinačných centier podľa § 94a a výmaz z Registra koordinačných centier podľa § 94b,
 17. písomný súhlas ministerstva podľa § 24 ods. 5.

3. Odvolanie podané proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 17 ods. 1 písm. j) nemá odkladný účinok.

4. Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až v) je vždy aj obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené alebo sa zamýšľa umiestniť.

5. Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac okresných úradov a okresný úrad v sídle kraja, konanie dokončí okresný úrad v sídle kraja.

6. Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.

7. Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri udeľovaní súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) určená

 1. sídlom podnikateľa, ak ide o právnickú osobu alebo
 2. miestom podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa.

8. Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.

9. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva príslušný na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c) až g), j) a o), potvrdenia podľa § 97 ods. 12, vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. a) až c) a potvrdenia podľa § 108 písm. b) je v integrovanom povoľovaní123) dotknutým orgánom.

10. Ministerstvo konanie o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu zastaví, ak výrobca vyhradeného výrobku predložil potvrdenie podľa § 30 ods. 2 a súčasne nevzal späť žiadosť o udelenie tejto autorizácie.

11. Opätovne požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov, môže ten, komu bol takýto súhlas zrušený, najskôr až po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia predchádzajúceho súhlasu.


Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 74 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: