Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 114 - Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

6.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11 § 114 - Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

Ing. Peter Gallovič; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 114

Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

(1) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie

a) zmeniť, ak:

1. to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,

2. dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,

3. sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,

b) zrušiť:

1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,

2. ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v technickej norme,

3. ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,

4. ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti, sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí, alebo zvierat, alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy, alebo inej závažnej škody,

5. ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 117 ods. 5 NZO, neodvedie celú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na nápravu podľa § 116 ods. 3 NZO alebo opätovne neodvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v lehote podľa § 24 ods. 4 NZO,

6. ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) NZO, bola dvakrát uložená pokuta podľa § 117 ods. 4 NZO alebo ak nesplní opatrenie na nápravu.

(2) Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: