dnes je 26.5.2024

Input:

§ 116 - Ukladanie pokút

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 § 116 - Ukladanie pokút

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 116

Ukladanie pokút

(1) Konanie o uložení pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.


Komentár k odseku 1

Zákon o odpadoch upravuje pravidlá pre ukladanie pokút. Ide o štandardnú súčasť právnej úpravy ukladania pokút. Zákon o odpadoch stanovuje v odseku 1 objektívnu lehotu na začatie konania o uložení pokuty a subjektívnu lehotu na začatie konania o uložení pokuty.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.


Komentár k odseku 2

Odsek 2 stanovuje faktory, na ktoré sa pri ukladaní pokuty prihliada.

(3) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty