dnes je 17.1.2021

Input:

§ 13 - Zákazy

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 § 13 - Zákazy

Verlag Dashöfer


§ 13

Zákazy

Zakazuje sa:

 1. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
 2. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 3. zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
 4. vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
 5. zneškodňovať skládkovaním:
  1. kvapalné odpady,
  2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
  3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
  4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
  5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
  6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
  7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
  8. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 6. riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
 7. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
 8. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

Komentár k § 13 :

Jednotlivé ustanovenia sú prevzaté zo zákona č. 223/2001 Z. z. a to § 18 ods. 4 s čiastočnými zmenami.

K písmenu a)

Ide o doteraz platný zákaz, v ktorom sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste určenom v súlade s ustanovením zákona a postihovať tak nezákonné umiestnenie odpadu. Za miesto určené v súlade s týmto zákonom sa považuje aj miesto ustanovené vo VZN obce.

K písmenu b)

Predmetný zákaz bol prevzatý zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

K písmenu c)

Ide o doteraz platný zákaz, ktorým sa zakazuje jeden zo spôsobov zneškodňovania odpadu, a to z dôvodu, že v Slovenskej republike nie sú k dispozícii vodné recipienty, do ktorých by bolo možné vypúšťať odpady bez následkov na životné prostredie. Okrem vodárenských tokov a nádrží vykazujú ostatné recipienty pomerne vysoký stupeň znečistenia spôsobený hlavne vypúšťaním odpadových vôd a inými faktormi a ich ďalšie zaťažovanie nie je žiaduce. Znečistenie vodných recipientov spôsobuje nárast kalov a dnových sedimentov, z ktorých odstraňovaním a zneškodňovaním majú správcovia tokov dlhodobé problémy. Zákaz sa dotýka niektorých čistiarní odpadových vôd, ktoré vypúšťajú kaly po čistení do vodných tokov, čo však má za následok ich usadzovanie a potrebu následného čistenia tokov.

K písmenu d)

Zákaz vykonávania činnosti bez súhlasu podľa zákona je prebratím ustanovenia zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

K písmenu e)

Uvedené zákazy sú z prevažnej väčšiny prevzaté z ustanovení § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Ods. 1 a 2 v plnom rozsahu.

Zákaz zneškodňovania určitých odpadov skládkovaním v bode 3 sa preberá z článku 5 ods. 3 smernice o skládkach. Oproti doteraz platnej úprave sa upravuje zákaz skládkovania vo vzťahu k infekčným odpadom zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, a to tak, že tento zákaz sa vzťahuje na odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti - infekčný aj neinfekčný, a zároveň sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním aj odpad z liekov a liečiv vrátane obalu,  vrátane takých odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti a odpadov z liekov a liečiv, ktoré prešli nejakým procesom spracovania, napríklad spracovaním v autoklávach.    

Novela zákona o odpadoch od 1.1.2018 upravuje bod 3. Za slová „takéhoto odpadu a” sa vložilo slovo „každá”. Subjekty nakladajúce s odpadom, ktorý podlieha predmetnému ustanoveniu sa snažia tento zákaz obchádzať argumentáciou, že sa jedná len o prvú zmenu predmetného odpadu. A teda napríklad, ak sa predmetný odpad „spracuje”, po spracovaní nastane jeho prvá zmena, a následne sa tento odpad ešte podrví, tak toto podrvenie už nepovažujú za následnú zmenu. Tu je však nutné zdôrazniť, že takouto zmenou sa v žiadnom prípade nemenia vlastnosti odpadu. Preto, aby sa vyhlo akýmkoľvek špekuláciám zo strany subjektov, ktoré predmetný odpad „spracovávajú”, je potrebné slovo „každá” vložiť do uvedeného ustanovenia.

V zákaze skládkovať opotrebované pneumatiky v bode 4 sa oproti doteraz platnému zákonu o odpadoch mení názov „opotrebovaných pneumatík” na „odpadové pneumatiky.

Zákaz skládkovania sa dopĺňa novými zákazmi, uvedenými v bodoch 6, 7 a 8., podľa ktorých sa zakazuje skládkovať vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Zakazuje sa skládkovať aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a z parkov, vrátane  biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov. Bude zakázané skládkovať tzv. „zelený” odpad z cintorínov, ale nie napr. plastové vence, umelé kvety, zeminu, kamenivo a pod. Prevádzkovateľ cintorína bude musieť zabezpečiť triedený zber tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu biologicky rozložiteľných odpadov s ostatnými zložkami komunálnych odpadov. Ak niekto prinesie na skládku odpadov nevytriedený odpad s obsahom biologicky rozložiteľných odpadov, prevádzkovateľ skládky odpadov takýto odpad nesmie prebrať. Uvedené zákazy súvisia s cieľmi rámcovej smernice a smernice o skládkach, v zmysle ktorých  musí Slovenská republika postupne obmedziť skládkovanie biologicky rozložiteľných odpadov v súlade so schválenou Stratégiou na obmedzovanie ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov a zároveň zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti.

Uvedené zákazy súvisia s cieľmi rámcovej smernice a smernice o skládkach, v zmysle ktorých  musí Slovenská republika zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti.

Zákaz uvedený v bode 7 je dôležitým prvkom v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zákaz sa vzťahuje na