dnes je 25.3.2023

Input:

§ 135c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

15.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.1 § 135c - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Verlag Dashöfer


§ 135c

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

1. Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na výkon ktorej je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, je povinný požiadať o vydanie príslušného súhlasu vyžadovaného na túto činnosť podľa tohto zákona do 30. júna 2018, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.

2. Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. g), vydané podľa doterajších predpisov, sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.

3. Odborná spôsobilosť na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi udelená podľa doterajších predpisov sa považuje za odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona.

4. Ak bolo konanie