dnes je 22.7.2024

Input:

136/2000 Z.z., Zákon o hnojivách, v znení účinnom k 1.1.2019

136/2000 Z.z.
ZÁKON
zo 17. marca 2000
o hnojivách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
555/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení, 21 novelizačných bodov
202/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
203/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
111/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
394/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
277/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 3a a § 5
194/2018 Z.z.
1. 7. 2018
dopĺňa § 10
305/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopľňa 11 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) podmienky na uvádzanie hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu vlastností pôdy do obehu,
b) certifikáciu hnojív,
c) podmienky skladovania a používania hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov,
d) podmienky na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a zisťovanie pôdnych vlastností lesných pozemkov,
e) podmienky hospodárenia v zraniteľných oblastiach,
f) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok,
g) pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) hnojivom
1. látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, ktorá obsahuje živiny na výživu rastlín a lesných drevín na udržanie alebo zlepšenie pôdnej úrodnosti a priaznivého ovplyvnenia úrody alebo kvality produkcie,
2. pôdna pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, chemicky alebo fyzikálne ovplyvňuje zlepšovaním jej vlastností alebo zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív,
3. pestovateľský substrát slúžiaci na zakoreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, zemina alebo ich zmesi,
4. rastlinná pomocná látka na báze humátov, ktorá bez účinného množstva živín zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív a z pôdy,
b) hospodárskym hnojivom maštaľný hnoj, hydinový trus, hnojovica, močovka a hnojovka,
c) maštaľným hnojom zmes tuhých výkalov a kvapalných výkalov hospodárskych zvierat s podstielkou a prípadne so zvyškami krmiva,
d) hnojovkou kvapalný výtok z maštaľného hnoja počas jeho skladovania,
e) močovkou sčasti rozložený moč hospodárskych zvierat ustajnených v odkanalizovaných maštaliach zriedený odpadovou vodou,
f) hnojovicou zmes kvapalných výkalov a tuhých výkalov hospodárskych zvierat zriedených vodou,
g) vedľajším produktom rastlinného pôvodu slama, zelené hnojenie a iné zvyšky rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe bez ďalšej úpravy,
h) zeleným hnojením organická hmota rastlín, najmä z čeľade bôbovitých, pestovaných na zaoranie do pôdy z dôvodu zvýšenia jej úrodnosti,
i) kompostom produkt, ktorý vzniká riadeným biologickým rozkladom organických látok živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu, s prímesou alebo bez prímesi anorganickej hmoty,
j) sekundárnym zdrojom živín látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúca nadlimitné rizikové prvky alebo rizikové látky, obsahujúca živiny na výživu rastlín a lesných drevín, priaznivo ovplyvňujúca úrodu alebo kvalitu produkcie alebo zlepšujúca pôdnu úrodnosť, ak je po predpísanej úprave vhodná na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy,
k) rizikovým prvkom alebo rizikovou látkou prvok alebo látka, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti pôdy, kvalitu produkcie alebo potravový reťazec,
l) certifikáciou hnojív činnosť certifikačného orgánu, ktorý po posúdení zhody1) vydá certifikát hnojiva, ktorým potvrdí, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými