dnes je 24.7.2024

Input:

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpadu

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 § 14 - Povinnosti držiteľa odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 14

Povinnosti držiteľa odpadu

(1) Držiteľ odpadu je povinný:

  1. správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
  2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  3. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,23)
  4. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
    1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
    2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý