dnes je 24.7.2024

Input:

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 § 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 15

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu”) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa všeobecné pravidlo o tom, že každý môže ohlásiť nezákonne uložený odpad. 

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.