dnes je 21.6.2024

Input:

§ 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 § 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 19

Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný:

a) spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,

b) zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,

c) zabezpečovať