Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 19 -Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

4.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 § 19 -Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

Ing. Peter Gallovič

§ 19

Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

(1)Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný

 1. spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,

 2. zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,

 3. zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,

 4. skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,

 5. oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí,

 6. odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,

 7. preukázať na žiadosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa skládka odpadov nachádza, do troch pracovných dní aktuálnu výšku účelovej finančnej rezervy (§ 24),

 8. doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok,

 9. uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

 10. plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov,

 11. zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.


Komentár k odseku 1

Preberajú sa súčasné ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa skládky odpadov. Dopĺňa sa povinnosť zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení a odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.  Sprísňuje sa režim kontroly vo vzťahu k účelovej finančnej rezerve, preukazovať flexibilnejšie výšku účelovej finančnej rezervy. Novým ustanovením je povinnosť predkladať potvrdenie o vklade finančných prostriedkov za účelom vytvárania účelovej finančnej rezervy vrátane o pohyboch na účte, ktorý slúži na tvorbu účelovej finančnej rezervy a súčasne jej výšku preukazovať flexibilne v prípade podania žiadosti. I keď povinnosť tvorby účelovej finančnej rezervy vyplýva z osobitného ustanovenia v praxi vznikali prípady, že účelová rezerva sa nevytvárala vôbec alebo v nesprávnej výške. Navrhovaným ustanovením má za cieľ čiastočne eliminovať tieto prípady sa výslovne ustanovuje táto povinnosť, za porušenie ktorej bude

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: