Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8 § 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


K § 19

Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný:

- spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky odpadov a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie tohto súhlasu,

- zabezpečovať prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu38) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,

- zabezpečovať odborné vzdelávanie a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,

- skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať, monitorovať a zabezpečiť starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,

- oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí,

- odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov,

- uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

- plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie o ohlasovaných údajoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

- zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- požiadať o písomné potvrdenie podľa § 24 ods. 5 a 9.

Komentár k odseku 1

Preberajú sa ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa skládky odpadov uvedené v § 21. Dopĺňa sa povinnosť zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení a odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.  Sprísňuje sa režim kontroly vo vzťahu k účelovej finančnej rezerve, preukazovať flexibilnejšie výšku účelovej finančnej rezervy. Novým ustanovením je povinnosť predkladať potvrdenie o vklade finančných prostriedkov za účelom vytvárania účelovej finančnej rezervy vrátane o pohyboch na účte, ktorý slúži na tvorbu účelovej finančnej rezervy a súčasne jej výšku preukazovať flexibilne v prípade podania žiadosti. I keď povinnosť tvorby účelovej finančnej rezervy vyplýva z osobitného ustanovenia v praxi vznikali prípady, že účelová rezerva sa nevytvárala vôbec alebo v nesprávnej výške. Navrhovaným ustanovením má za cieľ čiastočne eliminovať tieto prípady sa výslovne ustanovuje táto povinnosť, za porušenie ktorej bude možné uložiť sankciu.

Novelou zákona o odpadoch od 1.1.2018 sa doplnilo písmeno j). Ide o doplnenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému sa ohlásenia podávajú. Nejedná sa o zavedenie novej ohlasovacej povinnosti, ale iba o precizovanie legislatívneho textu doplnením orgánu, ktorému je potrebné ohlásenia podávať.

Novelou zákona o odpadoch od 1. 1. 2019 sa z povinností prevádzkovateľa skládky odpadov vypustila povinnosť ustanovená v § 19 ods. 1 písm. g) a h), ktoré súvisí s  účelovou finančnou rezervou.

Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí musí byť predložený ako súčasť dokumentácie pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.19)

Komentár k odseku 2

Ponecháva sa právny stav ustanovený v zákone č. 223/2001 Z.z., podľa ktorého musí navrhované riešenie spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, byť súčasťou dokumentácie už pri procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, keďže vhodný spôsob uzatvorenia skládky odpadov, je jedným

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: