dnes je 24.7.2024

Input:

210/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, v znení účinnom k 1.5.2010

210/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
119/2010 Z.z.
1. 5. 2010
ruší vyhlášku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 5 ods. 10, § 6 ods. 4, § 9 ods. 8 a § 10 ods. 3 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)  podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov,
b)  podrobnosti o označovaní obalov,
c)  obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register”) a vzor potvrdenia o zápise do registra,
d)  podrobnosti o evidencii obalov a o jej vedení.
§ 2
Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
(1) Obaly sa označujú značkami podľa prílohy č. 2 okrem
a)  obalov, ktorých plocha po rozložení nepresahuje 100 cm2,
b)  obalov, ktorých menovitý objem nepresahuje 50 ml,
c)  vnútorných fixačných prostriedkov, preložiek a vložiek, ak nie sú potlačené, prelisované alebo vyrazené,
d)  obalov zo zmrštiteľnej fólie, prieťažnej fólie alebo z plastovej fólie, ak nie sú potlačené a označené etiketou,
e)  súčastí obalov, ako sú etikety, štítky a visačky,
f)  súčastí obalov, ktorých hmotnosť nepresahuje 5 g,
g)  obalov, na ktoré sa vzťahujú povinnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi,
h)  obalov znečistených nevyužitými zvyškami nebezpečných chemických látok a prípravkov, ak je spôsob ďalšieho nakladania s obalmi vyjadrený v sprievodnej dokumentácii alebo na obale iným spôsobom.
(2) Značka sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie identifikačného znaku na obale je prípustné.
(3) Ak z technických dôvodov nie je možné umiestniť značku na obale, možno ju umiestniť k tovaru v obale, ak to vlastnosti tovaru dovoľujú, alebo na osobitnom letáčiku odovzdávanom príjemcovi tovaru spolu s tovarom v obale.
(4) Zálohované opakovane použiteľné obaly 1) sa označujú textom „Návratný obal”.
(5) Veľkosť značky a označenie obalu textom „Návratný obal” musia byť dostatočne čitateľné.
§ 4
(1) Povinná osoba a oprávnená organizácia vedie evidenciu obalov podľa druhov materiálov, množstiev opakovane použiteľných obalov a množstiev zhodnotených odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Evidenciu vedie povinná osoba a oprávnená organizácia priebežne v písomnej forme alebo v elektronickej forme.
(3) Povinná osoba a oprávnená organizácia ohlasuje 2) ministerstvu z evidencie vedenej podľa odsekov 1 a 2 údaje o objeme výroby, dovozu a vývozu obalov, ako aj o objeme opakovane použiteľných obalov, zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
(1) Register osôb, ktoré sú fyzickými osobami-podnikateľmi, obsahuje
a)  registračné číslo,
b)  dátum registrácie,
c)  obchodné meno a miesto podnikania,
d)  meno a priezvisko, dátum