Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

24/2006 Z.z., Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

24/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
275/2007 Z.z.
1. 7. 2007
dopĺňa nový § 27a
454/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa § 26 a § 27
287/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
117/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺňa prílohy
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 3 a slová „krajský úrad”
448/2012 Z.z.
1.1.2013
mení § 4 ods. 2 písm. c)
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
dopĺňa § 65c
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 4 novelizačné body
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
dopĺňa § 18 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 29, § 37 a poznámku pod čiarou
312/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
142/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení prílohu č. 8a
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 61 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len „posudzovanie vplyvov”)
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov,2)
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,
c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy,
b) navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu.2a)
§ 2
Účel zákona
Účelom zákona je najmä
a) včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: