dnes je 24.7.2024

Input:

24/2006 Z.z., Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2024

24/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
454/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa § 26 a § 27
287/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
117/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
dopĺňa prílohy
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 3 a slová „krajský úrad”
448/2012 Z.z.
1.1.2013
mení § 4 ods. 2 písm. c)
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
dopĺňa § 65c
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 4 novelizačné body
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
dopĺňa § 18 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 29, § 37 a poznámku pod čiarou
312/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
142/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení prílohu č. 8a
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 61 a poznámku pod čiarou
460/2019 Z.z.
27. 12. 2019
dopĺňa § 58
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 65g
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení § 65g
363/2021 Z.z.
12. 10. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
372/2021 Z.z.
1. 11. 2021
dopĺňa prílohu č. 8
172/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení prílohu č. 8
69/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
272/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len „posudzovanie vplyvov”)
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov,2)
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,
c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov,
d) integrované konanie, ktorým je na účely tohto zákona konanie, v ktorom sú do jedného konania spojené posudzovanie vplyvov podľa § 18 ods. 1 alebo zisťovacie konanie podľa § 18 ods. 2 a povoľovanie stavby podľa všeobecného predpisu o výstavbe, okrem stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy,
b) navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je obrana alebo reakcia na mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,2a)
c) navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je reakcia na inú mimoriadnu udalosť než podľa písmena b), v dôsledku ktorej môžu nastať na celom území Slovenskej republiky významné škody a vláda Slovenskej republiky rozhodne, že postup podľa tohto zákona by významne sťažil alebo znemožnil včasnú a riadnu reakciu na túto mimoriadnu udalosť.
§ 2
Účel zákona
Účelom zákona je najmä
a) včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,3)
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktorých jediným účelom je reakcia na inú mimoriadnu udalosť než podľa písmena b), v dôsledku ktorej môžu nastať na celom území Slovenskej republiky významné škody a vláda Slovenskej republiky rozhodne, že postup podľa tohto zákona by významne sťažil alebo znemožnil včasnú a riadnu reakciu na túto mimoriadnu udalosť.
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,4)
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov,2)
f) koncentrovať posudzovanie vplyvov podľa § 18 ods. 1 alebo zisťovacie konanie podľa § 18 ods. 2 a povoľovanie stavieb do jedného konania, ktorým sa zabezpečí aj splnenie podmienky získania záväzného posudku, súhlasu, stanoviska, rozhodnutia alebo vyjadrenia, ktoré sú vydávané podľa osobitných predpisov7) a podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je touto činnosťou stavba.
§ 3
Na účely