dnes je 25.7.2024

Input:

§ 24 - Účelová finančná rezerva

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10 § 24 – Účelová finančná rezerva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 24

Účelová finančná rezerva

(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.


K odseku 1

Stanovuje sa pre prevádzkovateľov skládok odpadov povinnosť tvoriť finančnú rezervu za účelom uzatvorenia, rekultivácie a následného monitoringu skládky odpadov s doplnením povinnosti zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov. Prostriedky