dnes je 24.7.2024

Input:

321/2017 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z.

321/2017 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d),f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta vrátane odkazu 2.
2. V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a”.
3. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.”.
4. § 6 sa vypúšťa.
5. V § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 sa slová „orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva” nahrádzajú slovami „okresnému úradu”.
6. § 8 vrátane nadpisu znie:
„Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s odpadovou ortuťou
[k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r), § 22 ods. 3 písm. d) zákona]
(1) Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska”) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2) Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.
(3) Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a prevádzkovateľ úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(4) Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti (ďalej len „Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti”) vypĺňa prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti pri vyskladnení a odovzdaní odpadovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9; po potvrdení oboma stranami tento záznam bezodkladne zasiela príslušnému okresnému úradu.
(5) Záznam o vyskladnení a odovzdaní odpadovej