dnes je 13.8.2022

Input:

342/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19

342/2020 Z. z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.”.
2. Za § 27i sa vkladá § 27j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27j
Príspevok na odstránenie negatívnych následkov pandémie COVID-19
(1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 27a ods. 1 písm. d) na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. Príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe pôsobiacej v odvetví cestovného ruchu v súlade so schémou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci alebo ako ad hoc pomoc podľa osobitného predpisu9una podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu.
(2) Ministerstvo môže vytvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy minimálnej pomoci alebo návrh na poskytnutie ad hoc pomoci podľa osobitného predpisu9una podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktoré sú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(3) Ministerstvo pripraví a zašle prostredníctvom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci9vpodnikom v odvetví cestovného ruchu, alebo pripraví a zašle Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky žiadosť o stanovisko k schéme minimálnej pomoci v odvetví cestovného ruchu alebo žiadosť o stanovisko k ad hoc pomoci v odvetví cestovného ruchu určenej na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9u a 9v znejú:

9uNapríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).


9vČl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.”.
3. V § 31d sa číslo „2020” nahrádza číslom „2022”.
4. Doterajší text § 31e sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ustanovenie § 29 ods. 4 sa na poskytnutie dotácie v roku 2022 nepoužije a pri výpočte maximálnej výšky dotácie pre oblastnú organizáciu a dotácie pre krajskú organizáciu sa použijú údaje za rok 2019,
a) ak súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2020 je nižšia ako súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku 2019 alebo ak súhrnná hodnota vybratej dane za