dnes je 1.10.2023

Input:

§ 35 - Nakladanie s elektroodpadom z domácností

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 § 35 - Nakladanie s elektroodpadom z domácností

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 35

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností [§ 34 ods. 1 písm. e) prvý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa povinnosť výrobcu pri nakladaní s elektroodpadom z domácností uvedeným na trh po 13. 8. 2005 (odsek 1) a pred 13. 8. 2005 (odsek 2).

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa v prvom odseku slová „prvý a tretí bod” nahrádzajú slovami „prvý bod”. Ide o opravu vnútorných odkazov v nadväznosti na vypustenie tretieho bodu v § 34 ods. 1 písm. e).

(2) Výrobca elektrozariadení je

Najnovšie články
viac článkov