dnes je 25.7.2024

Input:

§ 35 - Nakladanie s elektroodpadom z domácností

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 § 35 – Nakladanie s elektroodpadom z domácností

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 35

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností [§ 34 ods. 1 písm. e) prvý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.


Komentár k odseku 1

Ustanovuje sa povinnosť výrobcu pri nakladaní s elektroodpadom z domácností uvedeným na trh po 13. 8. 2005 (odsek 1) a pred 13. 8. 2005 (odsek 2).

Novelou zákona od 1. 1. 2018 (zákon č. 292/2017 Z. z.) sa v prvom odseku slová „prvý a tretí bod“ nahrádzajú slovami „prvý bod“. Ide o opravu vnútorných odkazov v nadväznosti na