Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

364/2004 Z.z., Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení účinnom k 1.1.2019

364/2004 Z.z.
ZÁKON
z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 74, § 77, § 79
230/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
532/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
359/2007 Z.z.
1. 9. 2007
Dopĺňa § 73 a poznámku pod čiarou
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa § 26 a poznámku pod čiarou
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 75 a § 77
384/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 79 novelizačných bodov
134/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 7 ovelizačných bodov
556/2010 Z.z.
31. 12. 2010
dopĺňa 4 novelizačné body
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa § 15, poznámku pod čiarou a prílohu č. 6
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
306/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
321/2012 Z.z.
1. 11. 2012
Ruší čl. VI
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 3 novelizačné body
35/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa § 48, § 73 a poznámku pod čiarou
409/2014 Z.z.
15. 1. 2015
mení a dopĺňa 141 novelizačných bodov
262/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa § 51, § 53a a poznámku pod čiarou
303/2016 Z.z.
1. 12. 2016
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
277/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 81 a § 83b
51/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 16b, § 56a, § 69 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení § 48 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z.z.
2. 1. 2019
doteraz neuvedené
305/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopľňa 9 novelizačných bodov
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel a predmet úpravy
(1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1) a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva1a) alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.
(2) Tento zákon vytvára podmienky na
a) všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1b) v krajine,
b) zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
c) účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
e) znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
f) zabezpečenie funkcií vodných tokov,
g) bezpečnosť vodných stavieb,
h) využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie podľa § 3 ods. 4.
(3) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: