Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

39/2013 Z.z., Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

39/2013 Z.z.
zákon
z 31. januára 2013
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
58/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa § 9, § 18 a poznámky pod čiarou
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
262/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 47 novelizačných bodov
148/2017 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 3
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7
193/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
b) odbornú spôsobilosť na poskytovanie odborného poradenstva na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
c) postupy v procese integrovaného povoľovania,
d) informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
f) sankcie za porušenie povinností,
g) podávanie správ Európskej komisii, ktoré súvisia s integrovanou prevenciou a kontrolou znečisťovania Slovenskou republikou,
h) systém výmeny informácií o najlepších dostupných technikách, zriadenie a činnosť technických skupín a fóra na výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na znečisťovanie životného prostredia spôsobované
a) vnikaním rádioaktívnych látok a ionizujúceho žiarenia1) do životného prostredia,
b) zámerným uvoľňovaním geneticky modifikovaných organizmov alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov2) do životného prostredia,
c) prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov,2a)
d) mobilnými zdrojmi znečisťovania životného prostredia.3)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia,
b) látka je chemický prvok a
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: