dnes je 1.10.2023

Input:

§ 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3 § 4 - Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 4

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

(1) Pôvodca odpadu je:

  1. každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo
  2. ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov,
  3. každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka17a) a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy


Komentár k odseku 1

Pod pojmom pôvodca odpadu sa chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo

Najnovšie články
viac článkov