dnes je 22.2.2020
Input:

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

9.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.4 § 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

Ing. Peter Gallovič

§ 5

Zariadenia na nakladanie s odpadom

(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.


Komentár k odseku 1

V definícii zariadenia na zber odpadov sa špecifikuje, že ide o priestor, kde sa vykonáva zber odpadov. Zmena oproti definícii v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je hlavne v rozšírení vymedzenia priestoru, ktorý je možné považovať za zariadenie na zber odpadu, a to o „primerane zabezpečený“. Okrem toho v platnej definícii už nie je negatívne vyčlenenie, čo zariadením na zber nie je.

(2) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.


Komentár k odseku 2

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.


Komentár k odseku 3

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 2 ods. 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré:

a. je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,

b. vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,