dnes je 22.2.2020
Input:

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.4 § 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

Verlag Dashöfer


§ 5

Zariadenia na nakladanie s odpadom

 • Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

Komentár k odseku 1

V definícii zariadenia na zber odpadov sa špecifikuje, že ide o priestor, kde sa vykonáva zber odpadov. Zmena oproti definícii v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je hlavne v rozšírení vymedzenia priestoru, ktorý je možné považovať za zariadenie na zber odpadu, a to o „primerane zabezpečený”. Okrem toho v platnej definícii už nie je negatívne vyčlenenie, čo zariadením na zber nie je.

 • Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

Komentár k odseku 2

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

Komentár k odseku 3

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 2 ods. 17 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré:

  1. je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
  2. vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
  3. je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov v mieste ich vzniku a
  4. nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.18)

Komentár k odseku 4

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 2 ods. 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou zákona o odpadoch sa v písmene c) vypustilo slovo „najmä”. Účelom mobilného zariadenia je, aby sa v ňom zhodnocovali resp. zneškodňovali odpady v mieste ich vzniku, pričom v praxi sa na mobilné zariadenie vozí odpad z celého okolia, čím zaniká podstata mobilného zariadenia.

 • Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva