dnes je 21.7.2024

Input:

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.4 § 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadom

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 5

Zariadenia na nakladanie s odpadom

(1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.


Komentár k odseku 1

V definícii zariadenia na zber odpadov sa špecifikuje, že ide o priestor, kde sa vykonáva zber odpadov. Upravuje sa vymedzenie priestoru, ktorý je možné považovať za zariadenie na zber odpadu, a to o „primerane zabezpečený“. Okrem toho v platnej definícii už nie je negatívne vyčlenenie, čo zariadením na zber nie je.

(2) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení