dnes je 13.11.2019
Input:

§ 53 - Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

15.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2 § 53 - Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

§ 53

Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov


(1) Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami.)


Komentár k odseku 1

Predmetným odsekom sa preberajú ustanovenia§ 4 ods. 10zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Zámerným zavedením olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu (ďalej len „ťažké kovy“) je ich použitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v obale na zabezpečenie požadovanej vlastnosti, vzhľadu alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie ťažkých kovov sa nepovažuje využívanie recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov ako suroviny na výrobu obalových materiálov.

(3) Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh obaly, v ktorých obsah ťažkých kovov presahuje sumárne 100 mg/kg hmotnosti (ďalej len „limitná hodnota“).


Komentár k odsekom 2 a 3

Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 4 zákona ods. 4 a 12č. 119/2010 Z. z. o obaloch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia vychádzajú z článku 11 smernice o obaloch, ktorý stanovuje najvyššie prípustné hodnoty súčtu úrovní koncentrácie vyhradených ťažkých kovov v obaloch.


(4) Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na

a) obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla,

b) plastové debny a plastové palety, ak 

1. počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,

2. boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len z takýchto plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti alebo

3. je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov,

c) obaly zo skla, ak

1. počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov, 

2. je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov alebo

3. ten, kto obaly vyrába, vykonáva pravidelné mesačné kontroly výrobnej činnosti na sklárskej peci zamerané na zistenie koncentrácie ťažkých kovov; výsledky meraní a použité metódy merania musia byť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na požiadanie kedykoľvek k dispozícii.


(5) Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov vyšším ako je limitná hodnota musia byť viditeľne a trvalo označené v súlade s osobitným predpisom.)


(6) Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov podľa odseku 4 písm. b), ktoré sa stanú odpadom, musia byť recyklované v recyklačnom procese, v ktorom sa recyklovaný materiál vyrába len z plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti.


(7) Ten, kto obaly uvedené v odseku 4 písm. b) vyrába alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať technickú dokumentáciu56) potrebnú na preukázanie splnenia požiadaviek pre uvedenie obalov na trh po dobu najmenej štyroch rokov.  


(8) Osoba vyrábajúca obaly zo skla alebo ak takáto osoba nie je v Slovenskej republike, tak výrobca tovarov plnených do obalov zo skla je povinný podávať hlásenie o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak priemerné úrovne koncentrácie ťažkých kovov počas 12 po sebe nasledujúcich kontrol vykonaných podľa odseku 4 písm. c) tretieho bodu prekročia limit 200 mg/kg hmotnosti. V hlásení o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla sa uvedú namerané hodnoty súčtu obsahu ťažkých kovov, použité metódy merania, predpokladané zdroje prítomnosti hladiny súčtu obsahu ťažkých kovov a podrobný opis prijatých opatrení na zníženie úrovne obsahu ťažkých kovov.


Komentár k odsekom 4 až 8

Predmetné odseky preberajú ustanovenia § 4 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obsahuje výnimky z požiadaviek uvedených v odseku 3.