Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

541/2004 Z.z., Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2018

541/2004 Z.z.
ZÁKON
z 9. septembra 2004
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
238/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení, § 4 a čl. VI
125/2006 Z.z.
1. 7. 2006
ruší čl. IV
21/2007 Z.z.
15. 1. 2007
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 28
94/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 31 a nové § 34a a § 37a
408/2008 Z.z.
25 12. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
120/2010 Z.z.
1 5. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1 5. 2010
mení a dopĺňa § 3 a § 8
137/2010 Z.z.
1. 7. 2010
ruší čl. V
350/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 58 novelizačných bodov
143/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
143/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
54/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 33
96/2017 Z.z.
1. 8. 2017
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky mierového využívania jadrovej energie,
b) podmienky výkonu štátnej správy, podmienky výkonu štátneho dozoru a pôsobnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”)
1. v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,
2. pri mierovom využívaní jadrovej energie,
3. pri preprave rádioaktívneho materiálu,
4. pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, jadrových materiálov, vyhoretého jadrového paliva,
5. pri fyzickej ochrane pri preprave rádioaktívneho materiálu a
6. pri havarijnom plánovaní,
c) kategorizáciu jadrových materiálov, podmienky nakladania s jadrovými materiálmi,
d) podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom tak, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií a zabezpečovala sa ochrana pracovníkov1aaa) a verejnosti aj za splnenia podmienok podľa osobitných predpisov,1aa)
e) podmienky na zaručenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti a jej sústavného zvyšovania aj na účely splnenia podmienok podľa osobitného predpisu;1aaaa) súčasne dopĺňa základné normy ochrany zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov voči nebezpečenstvu ionizujúceho žiarenia uvedené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,1aaaaa) ak ide o jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, a zároveň ním nie
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: