dnes je 13.8.2022

Input:

569/2007 Z.z., Zákon o geologických prácach (geologický zákon), v znení účinnom k 1.9.2019

569/2007 Z.z.
ZÁKON
z 25. októbra 2007
o geologických prácach (geologický zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa niekoľko novelizačných bodov
384/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
110/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 23
268/2010 Z.z.
11. 6. 2010
dopĺňa § 36 a poznámku pod čiarou
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
409/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
311/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 85 novelizačných bodov
160/2014 Z.z.
15. 6. 2014
dopĺňa § 24a
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 7
147/2017 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 36 a poznámku pod čiarou
49/2018 Z.z.
28. 2. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
51/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení § 45b
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení §5, § 28 a dopĺňa poznámku pod čiarou
353/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 23 a § 29 a dopĺňa § 45
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 5
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,
b) pôsobnosť štátnej geologickej správy,
c) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.
§ 2
Geologické práce
(1) Geologické práce sú geologický výskum a geologický prieskum.
(2) Geologický výskum sa člení na
a) základný geologický výskum,
b) regionálny geologický výskum.
(3) Geologický prieskum sa člení na
a) ložiskový geologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1. vyhľadávací ložiskový geologický prieskum,
2. podrobný ložiskový geologický prieskum,
3. ťažobný ložiskový geologický prieskum,
b) hydrogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1. vyhľadávací hydrogeologický prieskum,
2. podrobný hydrogeologický prieskum,
3. doplnkový hydrogeologický prieskum,
c) inžinierskogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1. orientačný inžinierskogeologický prieskum,
2. podrobný inžinierskogeologický prieskum,
3. doplnkový inžinierskogeologický prieskum,
d) geologický prieskum životného prostredia, ktorý sa člení na etapy
1. orientačný geologický prieskum životného prostredia,
2. podrobný geologický prieskum životného prostredia,
3. doplnkový geologický prieskum životného prostredia.
(4) Za geologické práce, ak súvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 5, sa podľa tohto zákona považujú tieto práce:
a) geofyzikálne práce a geochemické práce,
b) technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.
(5) Za geologické práce, ktoré nesúvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2 a 3, sa podľa tohto zákona považujú aj tieto práce:
a) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
b) sanácia geologického prostredia,
c) sanácia environmentálnej záťaže,
d) odborný geologický dohľad,
e) vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
(6) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. a) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2.
(7) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. b) a c) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).
(8) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. e) sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť uvedená v § 9 ods. 2.
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a) geologické dielo je povrchové alebo podzemné dielo v zemskej kôre, najmä horizontálne, zvislé a úklonné banské diela, ryhy, výkopy, odkopy, lomové steny a vrty potrebné na vykonávanie geologických prác,
b) geologický objekt je dočasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie geologických prác,
c) geologické oprávnenie je oprávnenie na vykonávanie geologických prác,
d) geologický prieskum životného prostredia je prieskum, ktorým sa zisťujú a