Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

587/2004 Z.z., Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

587/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
15/2005 Z.z.
1. 4. 2005
ruší Čl. XI
277/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 1 a § 14
491/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší Čl. XIV
24/2006 Z.z.
1. 2. 2006
ruší Čl. III
276/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení 25 novelizačných bodov
569/2007 Z.z.
1. 1. 2008
ruší Čl. VI
661/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení §3
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 4
160/2009 Z.z.
5. 5. 2009
dopĺňa § 9
286/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
119/2010 Z.z.
1. 5. 2010
ruší Čl. XVII
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší Čl. XVI
408/2011 Z.z.
24. 11. 2011
dopĺňa § 4 a § 9
409/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 4 a poznámky pod čiarou
223/2012 Z.z.
1. 8. 2012
vkladá § 15a, poznámka pod čiarou
321/2012 Z.z.
1. 11. 2012
ruší Čl. IV
414/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
39/2013 Z.z.
15. 3. 2013
ruší Čl. XIX
207/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
399/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
ruší Čl. VII
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
ruší Čl. XII
357/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 11 a poznámky pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 3 a poznámku pod čiarou
292/2017 Z.z.
1. 12. 2017
dopĺňa § 3 a poznámku pod čiarou
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
332/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
329/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond”) ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora”).
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister”).
(3) Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu”) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu”).
(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej „len vestník”).
§ 3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a) pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b) úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c) výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: