Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

587/2004 Z.z., Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších předpisov

587/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond”) ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora”).
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).
(2) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister”).
(3) Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu”) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu”).
(4) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej „len vestník”).
§ 3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a) pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b) úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c) výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,
d) odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)
e) poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f) poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)
g) nenávratné podpory (ďalej len „dotácia”),
h) výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
i) dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j) sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),
k) príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l) zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m) finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 6),
n) splátky návratnej podpory (ďalej len „úver”) poskytnutej z fondu,
o) splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
p) úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)
r) peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)
s) finančné prostriedky Európskej únie,
t) výnosy získané z dražieb kvót,9aa)
u) disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)
v) iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 4
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1) Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na
a) podporu
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: