dnes je 27.1.2021

Input:

§ 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

19.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.8 § 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 59

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 NZO povinná

a) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto časti zákona,

b) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, vrátane ich zberu,

c) zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) NZO prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber,

d) vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,

e) zabezpečiť povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. l) k 30. júnu kalendárneho roka


k odseku 1

Uvedené ustanovenie upravuje špecifiká organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je povinná zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu. Toto opatrenie vychádza zo základného princípu hradenia nákladov na triedený zber komunálnych odpadov, v rámci ktorého sa odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbierajú v spoločných zberných nádobách. Z uvedeného dôvodu má byť partnerom obce vždy len jedna organizácia zodpovednosti výrobcov.

Novelou zákona od 1. 1. 2019 sa do povinností organizácie zodpovednosti pre obaly dopĺňa povinnosť vypočítať trhový podiel za všetkých zazmluvnených výrobcov.

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takúto činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.


k odseku 2

Nakladať s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, ktoré sa oddelene vyzbierali z komunálnych odpadov, môže iba tá organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá ma uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tieto odpady vyzbierali.

(3) Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä

a. popis systému triedeného zberu, vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,

b. spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov, uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,

c. spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,

d. podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,

e. výšku nákladov na triedený zber v obci,

f. spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej podľa odseku 9.


k odseku 3

V odseku 3 sa ustanovenie minimálny rámec náležitostí zmluvy, ktorú musí uzavrieť organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s obcou, v ktorej zabezpečuje nakladanie s odpadom z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, pri uplatnení princípu finančnej zodpovednosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Najdôležitejším bodom je výška nákladov na triedený zber, ktorá má vyjadrovať, koľko tento systém bude v obci stáť a do výšky ktorej následne bude uzavretá zmluva s tým, kto v obci predmetnú činnosť vykonáva.

Novela zákona od 1.1.2018 dopĺňa písmeno f). Ustanovenie dopĺňa povinnú časť do zmluvy medzi OZV pre obaly a obcou.

(4) Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí a obsahuje najmä

a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber, ich výške, podmienkach úhrad a spôsob fakturácie,

b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.


k odseku 4

Ustanovenie upravuje minimálny rámec náležitostí zmluvy, ktorú uzatvorí organizácia zodpovednosti výrobcov s tým, kto zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov v obci.

(5) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu”) u toho, kto vykonáva v tejto obci zber podľa odseku 1 písm. b), s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.

(6) Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu je povinný pri overovaní funkčnosti triedeného zberu umožniť jeho výkon a poskytnúť súčinnosť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá vykonáva overenie funkčnosti triedeného zberu.

(7) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu podľa odseku 5 navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber zmeny systému triedeného zberu podľa odseku 1 písm. b) za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

(8) Ak obec alebo ten, kto vykonáva v obci triedený zber komunálneho odpadu neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 7, je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly oprávnená uhrádzať tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený zber iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne; náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto osobe uhradiť obec.


k odsekom 5 až 8

Ustanovenie umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov uskutočňovať kontrolu efektívnosti nakladania s odpadom z obalov a z odpadov z neobalových výrobkov v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, a u toho, kto vykonáva v tejto obci zber. Na základe takejto kontroly efektívnosti môže organizácia zodpovednosti výrobcov navrhnúť zmeny systému triedeného zberu v obci za účelom zvýšenia jeho efektivity. Ak obec navrhované zmeny neuskutoční alebo nedôjde k uzavretiu dohody podľa odseku 4,