dnes je 17.1.2021

Input:

§ 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.8 § 59 - Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 59

Povinnosti a práva organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je okrem povinností podľa § 28 ods. 4 povinná:

a) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov podľa siedmeho oddielu tejto časti zákona,

b) zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu vrátane ich zberu,

c) zabezpečiť činnosti podľa § 27 ods. 4 písm. f) a k) prostredníctvom toho, kto vykonáva v obci triedený zber,

d) vypočítať si trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,

e) zabezpečiť povinnosť podľa § 27 ods. 4 písm. l) k 30. júnu kalendárneho roku,

f) zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov [ § 105 ods. 3 písm. w) ],

g) uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom [ § 105 ods. 3 písm. m) ],

h) doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 31. októbra kalendárneho roku údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu v rozdelení na:

1. zoznam zastúpených výrobcov na nasledujúci kalendárny rok obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v príslušnom kalendárnom roku za obdobie január až september a predchádzajúcom kalendárnom roku za obdobie október až december,

2. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku uzavreli s organizáciou zodpovednosti výrobcov zmluvu o plnení vyhradených povinností, s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roku a údaje o ich množstvách výrobkov uvedených na trh podľa prvého bodu,

3. zoznam výrobcov, ktorí v príslušnom roku ukončili zmluvu o plnení vyhradených povinností s danou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nasledujúci kalendárny rok a údaje o ich množstvách výrobkov podľa prvého bodu.


K odseku 1

Uvedené ustanovenie upravuje špecifiká organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje systém združeného nakladania s odpadmi z obalov je povinná zahrnúť do tohto systému aj nakladanie s odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu. Toto opatrenie vychádza zo základného princípu hradenia nákladov na triedený zber komunálnych odpadov, v rámci ktorého sa odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbierajú v spoločných zberných nádobách. Z uvedeného dôvodu má byť partnerom obce vždy len jedna organizácia zodpovednosti výrobcov.

Novelou zákona od 1. 1. 2019 sa do povinností organizácie zodpovednosti pre obaly dopĺňa povinnosť vypočítať trhový podiel za všetkých zazmluvnených výrobcov.

Písmeno f) ide o povinnosť zberu triedených zložiek komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených pre triedený zber komunálnych odpadov vo vykonávacom predpise MŽP SR.

Písmeno g) ustanovuje, že OZV pre obaly má uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa sadzieb na tonu odpadu ustanovenej vo vykonávacom predpise.

Písmenom h) sa ustanovuje povinnosť OZV pre obaly zaslať MŽP SR a KC pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje v termíne najneskôr do 31. októbra, nakoľko sa mení termín zverejňovania údajov potrebných pre výpočet ich trhových podielov. Týmto spôsobom má dochádzať k uzatvoreniu zmluvných vzťahov s obcami najneskôr do konca roka. Vzhľadom na časté presuny výrobcov a pravdepodobne špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy sa môže jednoduchšie zistiť počet výrobcov, ktorí neuzatvorili zmluvné vzťahy v danom termíne. Pre orgány štátneho dozoru bude zoznam výrobcov, ktorí vypovedali zmluvu s niektorou s OZV podkladom na podrobné preskúmanie ich zmluvného vzťahu, aby sa nestávalo, že budú obchádzať povinnosti im vyplývajúce zo zákona.

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takúto činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.


K odseku 2

Nakladať s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, ktoré sa oddelene vyzbierali z komunálnych odpadov, môže iba tá organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá ma uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tieto odpady vyzbierali.

(3) Zmluva podľa odseku 2 musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať najmä:

a. popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného zberu,

b. spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov, uvedené zisťovanie sa uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov,

c. spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov,

d. podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce,

e. výšku nákladov na triedený zber v obci,

f. spôsob zisťovania a verifikácie skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej podľa odseku 9.


K odseku 3

V odseku 3 sa ustanovenie minimálny rámec náležitostí zmluvy, ktorú musí uzavrieť organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s obcou, v ktorej zabezpečuje nakladanie s odpadom z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu, pri uplatnení princípu finančnej zodpovednosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Najdôležitejším bodom je výška nákladov na triedený zber, ktorá má vyjadrovať, koľko tento systém bude v obci stáť a do výšky ktorej následne bude uzavretá zmluva s tým, kto v obci predmetnú činnosť vykonáva.

Novela zákona od 1. 1. 2018 dopĺňa písmeno f). Ustanovenie dopĺňa povinnú časť do zmluvy medzi OZV pre obaly a obcou.

(4) Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve podľa odseku 2, pri dodržaní bežných obchodných zvyklostí a obsahuje najmä:

a) dohodu o špecifikácii nákladov na triedený zber v rozlíšení nákladov na jednotlivé odpadové materiály, ich výšku, podmienky úhrad a spôsob fakturácie; sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov sú ustanovené vykonávacím predpisom [ § 105 ods. 3 písm. m) ],

b) spôsob verifikovania množstva oddelene vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu a vykonaných činností v rámci triedeného zberu,

c) spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.


K odseku 4

Ustanovenie upravuje minimálny rámec náležitostí zmluvy, ktorú uzatvorí organizácia zodpovednosti výrobcov s tým, kto zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov v obci.

Vzhľadom na poddimenzovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je nutné určiť minimálnu cenu za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktorú je OZV povinná zaplatiť zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva zber týchto odpadov v obci, s ktorou má OZV pre obaly uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2. Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky budú určené vo vykonávacom predpise.

(5) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená vykonávať v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 2, overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu obce (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu”) u toho, kto vykonáva v tejto obci zber podľa odseku 1 písm. b), s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov; overenie funkčnosti triedeného zberu sa vykonáva v súčinnosti s touto obcou.


K odseku 5

Ustanovenie umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov uskutočňovať kontrolu efektívnosti nakladania s odpadom z obalov a s odpadom z neobalových výrobkov v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, a u toho, kto vykonáva v tejto obci zber. Na základe takejto kontroly efektívnosti môže organizácia zodpovednosti výrobcov navrhnúť zmeny systému triedeného zberu v obci za účelom zvýšenia jeho efektivity. Ak obec navrhované zmeny neuskutoční alebo nedôjde k uzavretiu dohody podľa odseku 4, organizácia zodpovednosti výrobcov je oprávnená žiadať od obce úhradu nákladov na zber, ktoré presahujú obvyklé náklady v príslušnom regióne. Uvedené je však možné za predpokladu, že organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly tieto presahujúce náklady už uhradila tomu, kto v tejto obci vykonáva triedený zber týchto odpadov. Obec a ten, kto vykonáva v obci zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov je povinný umožniť kontrolu efektívnosti a byť súčinný pri jej výkone.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa upravuje odsek 5. Za slovami „v obci“ sa vypúšťa čiarka a slová „v ktorej bola ako zmluvný partner určená podľa § 31 ods. 12 písm. c),“. Ustanovuje sa, že OZV je oprávnená vykonávať v každej obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu. Máme za to, že touto zmenou má dochádzať k vyššej efektívnosti vynaložených prostriedkov výrobcov, ktoré vynakladajú prostredníctvom zmluvnej OZV za vykonávanie triedeného zberu oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.

(6) Ten, kto vykonáva v obci podľa odseku 5 zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov patriacich medzi oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu je povinný pri overovaní funkčnosti triedeného zberu umožniť jeho výkon a poskytnúť súčinnosť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá vykonáva overenie funkčnosti triedeného zberu.


K odseku 6

Stanovuje sa povinnosť poskytnutia súčinnosti v prospech OZV zo strany toho, kto v obci vykonáva zber odpadov. Takáto súčinnosť je nevyhnutným predpokladom pre overovanie funkčnosti triedeného zberu odpadu.

(7) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená na základe vykonaného overenia funkčnosti triedeného zberu podľa odseku 5 navrhovať obci a tomu, kto vykonáva na jej území triedený zber zmeny systému