dnes je 29.9.2020

Input:

§ 60 - Základné ustanovenia

20.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 § 60 - Základné ustanovenia

Verlag Dashöfer


§ 60

Základné ustanovenia

Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi76) na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.

Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel všeobecné ustanovenia tohto zákona.

Komentár k odsekom 1 a 2

Predmetný odsek je podobný s ustanovením § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú ustanovenia § 61, § 64 ods. 2 písm. a) a § 65 ods. 1 písm. l) a n).

Komentár k odseku 3

Predmetný odsek je podobný s ustanovením § 49 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou zákona od 1.1.2018 sa upravuje odsek 3. Z dôvodu vypustenia ustanovení v § 64 ods. 2 písm. a) a b) a následným posunom písm. c) až j) na písm. a) až h) bolo potrebné upraviť aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, ktoré odkazovali na § 64 ods. 2.

Na špeciálne jednoúčelové vozidlá77) sa nevzťahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).

Komentár k odseku 4

V zmysle čl. 3 ods. 4 smernice o vozidlách sa odsekom 4 stanovilo, že  na špeciálne jednoúčelové vozidlá sa nevzťahuje povinnosť spracovateľa starých vozidiel, zabezpečiť dodržanie ustanovených termínov a limitov na opätovné použitie častí  starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel  vrátane recyklácie starých vozidiel.

V odsekoch 5 až 19 sa prevzali definície z § 49 doteraz platného zákona o odpadoch a zároveň časť z týchto definícií vychádza z článku 2 smernice o vozidlách, a to pojmy v odseku 5 (vozidlo), odseku 6 (staré vozidlo), odseku 9 (výrobca vozidiel), odseku 11 (prevencia) a odsekoch 14 až 19 (spracovanie starých vozidiel, recyklácia starých vozidiel, opätovné použitie, separačné zariadenie - dezintegrátor, hospodárski operátori a informácie o rozobratí).

Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1 alebo N1, 78) ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. 79)

Komentár k odseku 5

Predmetný odsek je podobný s ustanovením § 49 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

Komentár k odseku 6

V zmysle čl. 2 ods. 2 smernice o vozidlách po dobe životnosti sa odsekom 6 stanovilo, že staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh, a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.

Komentár k odseku 7

Predmetný odsek je podobný s ustanovením § 49 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

Komentár k odseku 8

Predmetný odsek je podobný s ustanovením § 49 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca výrobcu.81)

Komentár k odseku 9

V zmysle čl. 2 ods. 3 smernice o vozidlách po dobe životnosti sa odsekom 9 doplnila definícia výrobcu vozidiel.

Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na účely tohto zákona je okamih, kedy prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.

Komentár k odseku 10

Dopĺňa sa pojem uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky.

Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.

Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.

Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel.

Spracovanie starých vozidiel je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnocovania.

Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a súčiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené.

Komentár k odsekom 11 až 16

Preberajú sa definície z doteraz platného zákona o odpadoch, a to pojem prevencia, zber, spracovateľ, spracovanie, opätovné použitie a recyklácia starých vozidiel.

Separačné zariadenie je