dnes je 25.7.2024

Input:

§ 61 - Povinnosti výrobcu vozidiel

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2 § 61 – Povinnosti výrobcu vozidiel

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 61

Povinnosti výrobcu vozidiel

(1) Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 ods. 4 povinný:

a. používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, materiálov v nich používaných a vybavenia v nich používaného, ktoré sú vhodné na opätovné použitie alebo zhodnocovanie,

b. nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá pozostávajúce z materiálov a súčiastok, ktoré obsahujú ťažké kovy, okrem ustanovených prípadov [ § 105 ods. 3 písm. n) ],

c. nepoužívať pri výrobe vozidiel také materiály, časti a konštrukčné prvky, ktorých použitie je dôsledkom nesplnenia povinnosti podľa osobitného predpisu,82)

d. zabezpečiť zber starých vozidiel od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky najmenej v rozsahu jedného