dnes je 1.10.2023

Input:

§ 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.6 § 65 - Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 65

Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

(1) Spracovateľ starých vozidiel je povinný okrem povinností podľa § 14 a 17:

a) spracovávať staré vozidlá v súlade s udeleným súhlasom a dodržiavať požiadavky ustanovené v autorizácii na spracovanie starých vozidiel,

b) mať uzavretú zmluvu o spracovaní starých vozidiel s výrobcom vozidiel alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá,

c) voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie starých vozidiel alebo pri jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,

d) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v súlade s udelenou autorizáciou,

e) viesť

Najnovšie články
viac článkov