dnes je 25.1.2020
Input:

§ 66 - Určené parkovisko

9.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.7 § 66 - Určené parkovisko

§ 66

Určené parkovisko

(1) Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. c); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, tento orgán môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva.

(2) Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu vozidiel alebo ich častí.

(3) Prevádzkovateľ určeného parkoviska je povinný:

a) zriadiť a prevádzkovať určené parkovisko podľa odseku 2,

b) viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na určené parkovisko,

c) vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.


Komentár k odsekom 1 až 3

Odsekmi 1, 2 a 3 sa ustanovujú podmienky určenia, zriadenia a prevádzkovania určeného parkoviska. Doplnila sa povinnosť pri evidenčných úkonoch vykonávať previerku  vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.

(4) Prevádzkovateľ určeného parkoviska je oprávnený požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla a jeho umiestnením na určenom parkovisku od:

a) držiteľa vozidla,)

b) osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na určené parkovisko, ak sa jeho držiteľa nepodarilo zistiť alebo ak jeho držiteľ neexistuje.


Komentár k