dnes je 25.1.2020
Input:

§ 66 - Určené parkovisko

13.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.7 § 66 - Určené parkovisko

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 66

Určené parkovisko

(1) Určené parkovisko určuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. c); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, tento orgán môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva.


Komentár k odseku 1

Zákon ustanovuje, ktorý orgán a za akých podmienok určuje určené parkovisko.

(2) Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu vozidiel alebo ich častí.


Komentár k odseku 2

Zákon ukladá prevádzkovateľovi určeného parkoviska zriadiť a prevádzkovať ho tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, ale súčasne ani k odcudzeniu odparkovaných vozidiel alebo ich častí.

(3) Prevádzkovateľ určeného parkoviska je povinný:

a) zriadiť a prevádzkovať určené parkovisko podľa odseku 2,

b) viesť evidenciu o vozidlách prevzatých a odovzdaných na určené parkovisko,

c) vykonávať pri evidenčných úkonoch previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.


Komentár k odseku 3

Doplnila sa povinnosť pri evidenčných úkonoch vykonávať previerku  vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.

(4) Prevádzkovateľ určeného parkoviska je oprávnený požadovať úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla a jeho umiestnením na určenom parkovisku od:

a) držiteľa vozidla,)

b) osoby, ktorá rozhodla o umiestnení vozidla na určené